רש"י על יחזקאל כ כג

רש"י על יחזקאל • פרק כ
א • ג • ד • ה • ז • ח • ט • יב • יג • כא • כג • כה • כו • כז • כט • ל • לא • לב • לה • לז • לח • לט • מ • מג • 


"להפיץ אותם" - מאז הבטחתים להפיצם כי תוליד בנים ובני בנים וגו' (דברים ד)