רש"י על יחזקאל כ יג

<< רש"י על יחזקאל • פרק כ
א • ג • ד • ה • ז • ח • ט • יב • יג • כא • כג • כה • כו • כז • כט • ל • לא • לב • לה • לז • לח • לט • מ • מג • 


"בחוקותי לא הלכו" - נסו אותי בעגל וברפידים מלקבל את התורה והותירו מן המן

"ואת שבתותי חללו" - יצאו מן העם ללקוט מן