רש"י על יחזקאל כ ז

רש"י על יחזקאל • פרק כ >>
א • ג • ד • ה • ז • ח • ט • יב • יג • כא • כג • כה • כו • כז • כט • ל • לא • לב • לה • לז • לח • לט • מ • מג • 


"ואומר אליהם" - אהרן ניבא להם נבואה זו קודם שנגלה הקב"ה על משה בסנה וזהו שנאמר (שמואל א ב) לעלי הנגלה נגלתי אל בית אביך בהיותם במצרים וגו'