רש"י על יחזקאל כ לז

רש"י על יחזקאל • פרק כ >>
א • ג • ד • ה • ז • ח • ט • יב • יג • כא • כג • כה • כו • כז • כט • ל • לא • לב • לה • לז • לח • לט • מ • מג • 


"תחת השבט" - שתהיו כפופים לי ולמוסרי

"במסורת הברית" - בברי' שמסרתי לכם