רש"י על יחזקאל כ לח

<< רש"י על יחזקאל • פרק כ >>
א • ג • ד • ה • ז • ח • ט • יב • יג • כא • כג • כה • כו • כז • כט • ל • לא • לב • לה • לז • לח • לט • מ • מג • 


"וברותי" - לשון ברירה

"מארץ מגוריהם" - מארץ גלותם אוציא אותם ואמיתם במדבר