פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עם בית און" - אצל בית און "מקדם לבית אל" - ממזרח לבית אל

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עד השברים" - עד דתברונון

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ולו הואלנו" - הלואי נמלכנו לשבת בעבר הירדן מזרחה בארץ סיחון ועוג שנכבשה כבר

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ומה תעשה לשמך" - המשותף בשמנו זהו מדרשו ופשוטו ומה תעשה לשם גבורתך שיצא כבר ועתה יאמרו תשש כחו

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"קום לך" - קם לך כתיב עמד לך מה שהתפללת לפני והזכרת דבר אחר עמדת לך במחנה ולא יצאת עמהם ואני אמרתי (במדבר כז יז) אשר יוציאם ואשר יביאם כי אתה תביא את בני ישראל ואנכי אהיה עמך (דברים ג כח) כי הוא יעבור לפני העם הזה והוא ינחיל אותם אם תלך אתה לפניהם יצליחו ואם לאו לא יצליחו דבר אחר קום לך בשבילך זאת להם לא אמרתי לך להקדיש שלל העיר

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לבתים" - יש במשפחה אחת הרבה בתי אבות "לגברים" - לראשי גולגולת כל אנשי הבית יבאו לגורל

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ישרף באש" - האהל והמטלטלין

"אתו ואת כל אשר לו" - כדין המפורש למטה (להלן פסוק כה) אותו והבהמה בסקילה והזקף שהוא על באש מוכיח שהוא נפרד מאותו שכן מצינו מקראות שהטעם מחלקן כמו (דברים יא ל) אחרי דרך מבוא השמש שאחרי מופלג מדרך על ידי הטעם וכן פתרונו הנלכד בחרם ישרף באש הראוי לישרף כמו שמפרש למטה

"אותו ואת כל אשר לו" - כדין האמור למטה וזה מקרא קצר ודומה לו (שמואל ב ה ח) כל מכה יבוסי ויגע בצנור לא פירש מה יהיה לו ובדברי הימים (א יא ו) פירש והיה לראש אף כאן לא פירש מה יהיה באותו וכל אשר לו ולמטה פירש

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויקרב את ישראל" - לפני החשן מקום שהשבטים כתובים ומסר לו הקדוש ברוך הוא סימן שהשבט שחטא אבנו כהה וכהתה אבנו של יהודה

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויקרב את משפחת יהודה" - לגורל אחד קרב ראשי המשפחות אדם אחד מכל המשפחה והטילו גורל על מי יפול ואחר כך על כל בתי אבות של אותה משפחה ובא אדם אחד מכל בית אב לגורל ואחר כך באו כל אנשי אותה הבית

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שים נא כבוד" - התחיל להוציא לעז על הגורל אמר לו בגורל אתה בא עלי אתה ואלעזר הכהן גדולי הדור אתם הטל הגורל על שניכם ויפול על האחד אמר לו שים נא כבוד בבקשה ממך אל תוציא לעז על הגורלות שבו עתידה הארץ ליחלק

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויען עכן" - ראה בני יהודה נאספים למלחמה אמר מוטב שאמות אני לבדי ואל יהרגו כמה אלפים מישראל "וכזאת וכזאת עשיתי" - גם בחרמים אחרים בימי משה שנאמר (במדבר כא ב) והחרמתי את עריהם

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וארא בשלל" - התבוננתי במה שכתוב בתורה (דברים כ יד) ואכלת את שלל וגו' "אדרת שנער" - תרגומו איצטלא (דמילתא) בבלי שכל מלך שלא קנה לו פלטרין בארץ ישראל לא נתקררה דעתו במלכותו שנאמר (ירמיהוו ג יט) ואתן לך ארץ חמדה נחלת צבי צבאות גוים והיה למלך בבל פלטרין ביריחו וכשהיה בא לכאן לובש אותם

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וירצו האהלה" - שלא יקדימו שבט יהודה ויטלוה משם להכחיש את הגורל

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויצקם" - ואתיכונון ורבותינו אמרו (סנהדרין מד א) בא וחבטן לפני המקום אמר לפניו רבונו של עולם על אלו יפלו רובן של סנהדרין

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואת בניו וגו' וכל ישראל" - לראות ברדויו ויוסרו מלעשות כמוהו "ואת שורו ואת חמורו" - לאבדם כמה שנאמר (לעיל פסוק טו) והיה הנלכד בחרם ישרף באש אותו וכל אשר לו

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וירגמו אותו אבן" - שחלל את השבת

"וישרפו אותם" - האהל והמטלטלין

"ויסקלו אותם" - השור והבהמה