רש"י על יהושע ו


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

"סגרת ומסגרת" - כתרגומו אחידא בדשין דפרזלא ומתקפא בעברין דנחש

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"היובלים" - אילים

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"במשוך" - בתקיעה אחרונה בהאריך התוקע את הקול

"תחתיה" - במקומה

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"והחלוץ" - בני ראובן ובני גד היו עוברים לפניהם לפי שהיו בני גד גבורים ומכים בזרוע חזקה כמו שנאמר (דברים לג כ) וטרף זרוע אף קדקד

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"והמאסף" - שבט דן הנוסע אחרון והוא מאסף את כל המתעכבים האחרונים

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ביום השביעי" - שבת היה

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"והיתה העיר חרם" - הקדש כי היום שבת קדש וראוי להיות קדש שלל הנשלל בו

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ועכרתם" - לשון מים עכורים

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויבואו הנערים המרגלים" - כאן היו צריכים זירוז ונעשו כנערים זריזים ובלילה הראשון היו כמלאכים ששמרו עצמן מן העבירה עם רחב הזונה לכך נקראו שם מלאכים ולכך נקראו אנשים מלאכים נערים

פסוק כו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בבכורו ייסדנה ובצעירו" - בתחלת יסוד שיבנה בה ימות בנו הבכור ויקברנו וילך עד שימות הצעיר בגמר המלאכה היא הצבת הדלתות