פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"סגרת ומסגרת" - כתרגומו אחידא בדשין דפרזלא ומתקפא בעברין דנחש

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"היובלים" - אילים

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"במשוך" - בתקיעה אחרונה בהאריך התוקע את הקול "תחתיה" - במקומה

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והחלוץ" - בני ראובן ובני גד היו עוברים לפניהם לפי שהיו בני גד גבורים ומכים בזרוע חזקה כמו שנאמר (דברים לג כ) וטרף זרוע אף קדקד

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והמאסף" - שבט דן הנוסע אחרון והוא מאסף את כל המתעכבים האחרונים

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ביום השביעי" - שבת היה

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והיתה העיר חרם" - הקדש כי היום שבת קדש וראוי להיות קדש שלל הנשלל בו

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ועכרתם" - לשון מים עכורים

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויבואו הנערים המרגלים" - כאן היו צריכים זירוז ונעשו כנערים זריזים ובלילה הראשון היו כמלאכים ששמרו עצמן מן העבירה עם רחב הזונה לכך נקראו שם מלאכים ולכך נקראו אנשים מלאכים נערים

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בבכורו ייסדנה ובצעירו" - בתחלת יסוד שיבנה בה ימות בנו הבכור ויקברנו וילך עד שימות הצעיר בגמר המלאכה היא הצבת הדלתות