רש"י על יהושע ח


פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"רק וגו' תבוזו לכם" - ואל תחרימו השלל עוד

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"התיקנו אותם" - לשון תיק שנוציאם מתיק העיר דישפורי"ר בלע"ז ויש לפותרו לשון נתיקה כמו (ירמיהוו יב ג) התיקם כצאן לטבחה

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והורשתם" - ותתרכון

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מים לעי" - שהעי מקדם לבית אל ובית אל מים לעי "וילן יהושוע בתוך העם" - להיות נכון בהשכמת הבקר

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויעל הוא" - כמו שאמר לו המקום אם הוא עובר לפניהם עוברין ואם לאו אין עוברין

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויקח כחמשת אלפים איש" - אורב אחר אורב אחד קרוב לעיר מחבירו

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וישימו העם" - שימה זו לשון הזמנה סמוך לחומה להלחם כמו שנאמר בבן הדד (מלכים א כ ל) שימו על העיר וישימו

"ואת עקבו" - ואת ארבו כמו (בראשית כז לו) ויעקבני

"וילך יהושוע בלילה ההוא בתוך העמק" - אמרו רבותינו (סנהדרין מד ב) שלן בעומקה של הלכה

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"למועד" - לזמן היום שנועצו יחד מאתמול באותה שעה נצא שהיו מנחשים ומעוננים

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וינגעו" - לשון נגע ואתברו הראו עצמן כאלו הם נגפים לפניהם

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נטה בכידון" - הוא היה סימן לאורב לצאת מן המארב בראותו הכידון נטוי על העיר כידון שפיד"ו בלע"ז

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ידים" - כח "והעם הנס המדבר" - ישראל שנסו אל המדבר כמו שאמר למעלה נהפך להלחם אל הרודף

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואלה יצאו מן העיר" - האורב שהצית את העיר

פסוק ל

לפירוש "פסוק ל" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אז יבנה וגו'" - פרשה זו כתובה ע"ד מוקדם ומאוחר שמיום שעברו את הירדן עשה כן

פסוק לב

לפירוש "פסוק לב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויכתב שם על האבנים" - הן הנה האבנים האמורים למעלה לאחר מעשה זה קפלו הסיד מעליהם והביאום הגלגל

פסוק לג

לפירוש "פסוק לג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לברך את העם ישראל בראשונה" - להקדים ברכות לקללות ברוך האיש אשר לא יעשה פסל ומסכה