רש"י על דברי הימים ב י טז

<< רש"י על דברי הימים ב • פרק י
א • ב • ג • ד • ו • י • יא • טו • טז • יח • יט • 


"לאהליך ישראל" - מוסב על מה לנו חלק בדוד מה לעזוב אהלינו ולילך אחריו לא כן אלא לכו כל ישראל איש לאהליו

"עתה ראה ביתך דויד" - מוסב על ולא נחלה בבן ישי כלומר אין לנו בו נחלה אלא בבית המקדש שבירושלים שאנו זובחים בו ולראות בו בשלש רגלים

"ראה ביתך דוד" - אין אנו צריכין לו לילך שם יהיה לך לבדך (וכל זה לא נראה לי) אלא ראה ביתך דוד אי איפשנו לא בך ולא בבית המקדש שלך