רש"י על דברי הימים ב י ג

<< רש"י על דברי הימים ב • פרק י >>
א • ב • ג • ד • ו • י • יא • טו • טז • יח • יט • 


"וישלחו ויקראו לו ויבא" - וכל זה להודיענו רצונו של מלך מלכי המלכים הקב"ה שאפילו ירבעם עצמו בא להמליכו לרחבעם והסב הקב"ה אחר דבריו עד שמלך ירבעם