רש"י על דברי הימים ב י ד

<< רש"י על דברי הימים ב • פרק י
א • ב • ג • ד • ו • י • יא • טו • טז • יח • יט • 


"אביך הקשה את עלנו" - כי איש טורח במלאכה היה ועלינו הטיל לפרנס פועליו והמס כדכתיב במלכים (א ה') ויעל המלך שלמה מס וגו'