רש"י על דברי הימים א טז כא

<< רש"י על דברי הימים א • פרק טז >>
ב • ג • ד • ו • ז • ח • י • יא • יב • טו • יח • יט • כ • כא • כב • כד • כו • כז • כח • כט • לא • לב • לד • לה • לז • לח • לט • מא • מב • 


"לא הניח לאיש לעשקם" - אע"פ כן שהלכו ממקום למקום ומנהג להזיק עוברי דרכים כשבאין למלון מוצאין עליהן עלילות אבל אלו לא הניח הקב"ה להזיקם ולעשקם דוגמא או עשק את עמיתו (ויקרא ה') ואם תאמר מה שלא עשקום חומסי דרכים ושאר הארצות שעברו אלו בתוכן לפי שלא הרגישו בם אבל אם היו מרגישים בם היו עושקים אותם לכך נאמר ויוכח עליהם מלכים כלומר ודאי עשקום כגון פרעה לאברהם ואבימלך ליצחק ולבן ושכם ליעקב ואמר להם הקדוש ברוך הוא