רש"י על דברי הימים א טז יב

<< רש"י על דברי הימים א • פרק טז
ב • ג • ד • ו • ז • ח • י • יא • יב • טו • יח • יט • כ • כא • כב • כד • כו • כז • כח • כט • לא • לב • לד • לה • לז • לח • לט • מא • מב • 


"זכרו נפלאותיו" - מכת עכברים ושלקחו פרות עלות ובניהם כלו בבית וישרנה הפרות (שמואל א' ו') ולא חזרו לאחוריהם ופרץ בעזא וכל השיר נעשה על הארון (שם) והיו אומרים אותו על תמיד של שחר ושירו לה' על תמיד של בין הערבים ולמי אני אומר שיזכירו נפלאותיו של תמים דעים