רש"י על דברים יז


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לא תזבח וגו' כל דבר רע" - (ספרי) אזהרה למפגל בקדשים ע"י דבור רע ועוד נדרשו בו שאר דרשות בשחיטת קדשים

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לעבר בריתו" - אשר כרת ה' אתכם שלא לעבוד אלילים

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אשר לא צויתי" - לעבדם (מגילה ח)

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נכון" - מכוון העדות

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והוצאת את האיש ההוא וגו' אל שעריך וגו'" - המתרגם אל שעריך לתרע בית דינך טועה שכן שנינו אל שעריך זה שער שעבד בו או אינו אלא שער שנדון בו נאמר שעריך למטה ונאמר שעריך למעלה מה שעריך האמור למעלה שער שעבד בו אף שעריך האמור למטה שער שעבד בו ותרגומו לקירוך

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שנים או שלשה" - אם מתקיימת עדות בשנים, למה פרט לך שלשה?
- להקיש שלשה לשנים: מה שנים עדות אחת, אף שלשה עדות אחת, ואין נעשין זוממין עד שיזומו כולם (מכות ה ב).

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי יפלא" - כל הפלאה לשון הבדלה ופרישה שהדבר נבדל ומכוסה ממך

"בין דם לדם" - (ספרי סנהדרין פד) בין דם טמא לדם טהור

"בין דין לדין" - בין דין זכאי לדין חייב

"ובין נגע לנגע" - בין נגע טמא לנגע טהור

"דברי ריבות" - שיהיו חכמי העיר חולקים בדבר זה מטמא וזה מטהר זה מחייב וזה מזכה

"וקמת ועלית" - (סנהדרין פו) מלמד שבית המקדש גבוה מכל המקומות

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הכהנים הלוים" - הכהנים שיצאו משבט לוי "ואל השפט אשר יהיה בימים ההם" - (ספרי) ואפי' אינו כשאר שופטים שהיו לפניו אתה צריך לשמוע לו אין לך אלא שופט שבימיך

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ימין ושמאל" - אפי' אומר לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין וכל שכן כשאומר לך על ימין ימין ועל שמאל שמאל. (ועיין בדף השיחה)

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וכל העם ישמעו" - (ספרי) מכאן שממתינים לו עד הרגל וממיתין אותו ברגל

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לא ירבה לו סוסים" - (סנהדרין כא, א) אלא כדי מרכבתו שלא ישיב את העם מצרימה שהסוסים באים משם כמה שנא' בשלמה (מ"א י, כט) וַתַּעֲלֶה וַתֵּצֵא מֶרְכָּבָה מִמִּצְרַיִם בְּשֵׁשׁ מֵאוֹת כֶּסֶף וְסוּס בַּחֲמִשִּׁים וּמֵאָה.

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ולא ירבה לו נשים" - אלא י"ח שמצינו שהיו לו לדוד שש נשים ונאמר לו (ש"ב יב) ואם מעט ואוסיפה לך כהנה וכהנה "וכסף וזהב לא ירבה לו מאד" - (סנהדרין כא) אלא כדי ליתן לאכסניא (גאסטפריינדשאפט) (ס"א לאפסניא) (מאלצייט)

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והיה כשבתו" - אם עשה כן כדאי הוא שתתקיים מלכותו "את משנה התורה" - (סנהדרין שם) שתי ספרי תורות אחת שהיא מונחת בבית גנזיו ואחת שנכנסת ויוצאת עמו ואונקלוס תרגם פתשגן פתר משנה ל' שנון ודבור

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"דברי התורה" - כמשמעו

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ולבלתי סור מן המצוה" - אפי' מצוה קלה של נביא

"למען יאריך ימים" - מכלל הן אתה שומע לאו וכן מצינו בשאול שאמר לו שמואל (ש"א י) שבעת ימים תוחל עד בואי אליך להעלות עולה וגו' וכתיב (שמואל א יג) ויוחל שבעת ימים ולא שמר הבטחתו לשמור כל היום ולא הספיק להעלות העולה עד שבא שמואל ואמר לו נסכלת כאשר לא שמעת וגו' ועתה ממלכתך לא תקום (שם) הא למדת שבשביל מצוה קלה של נביא נענש

"הוא ובניו" - (הוריות יא) מלמד שאם בנו הגון למלכות הוא קודם לכל אדם