רש"י על בראשית מז יח

<< רש"י על בראשית • פרק מז >>
ב • ו • ז • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כז • כח • כט • ל • לא • 


"בשנה השנית" - שנית לשני הרעב

"כי אם תם הכסף וגו'" - כי אשר תם הכסף והמקנה ובא הכל אל יד אדוני

"בלתי אם גויתנו" - כמו אם לא גויתנו (ה"ג רא"ם וכן בדפוס ישן ועיין בג"א מיישב גירסא שניה)