רש"י על במדבר ג מט

רש"י על במדבר • פרק ג >>
א • ד • ו • ז • ח • ט • י • יב • טו • טז • כא • כה • כו • כט • לא • לב • לח • לט • מ • מה • מו • מט • נ • 


"העדפים על פדויי הלוים" - על אותן שפדו הלוים בגופן