רש"י על במדבר ג


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואלה תולדת אהרן ומשה" - ואינו מזכיר אלא בני אהרן ונקראו תולדות משה לפי שלמדן תורה מלמד שכל המלמד את בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאלו ילדו

"ביום דבר ה' את משה" - נעשו אלו התולדות שלו שלמדן מה שלמד מפי הגבורה

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"על פני אהרן" - בחייו

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ושרתו אתו" - ומהו השירות ושמרו את משמרתו לפי ששמירת המקדש עליו שלא יקרב זר כמו שנאמר (במדבר יח) אתה ובניך ובית אביך אתך תשאו את עון המקדש והלוים הללו מסייעין אותם זו היא השירות

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ושמרו את משמרתו" - כל מנוי שהאדם ממונה עליו ומוטל עליו לעשותו קרוי משמרת בכל המקרא ובלשון משנה כמו שאמרו בבגתן ותרש (מס' מגילה) והלא אין משמרתי ומשמרתך שוה וכן משמרות כהונה ולויה

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואת משמרת בני ישראל" - שכולן היו זקוקין לצרכי המקדש אלא שהלוים באים תחתיהם בשליחותם לפיכך לוקחים מהם המעשרות בשכרן שנאמר (שם יח) כי שכר הוא לכם חלף עבודתכם

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"נתונים המה לו" - לעזרה

"מאת בני ישראל" - כמו מתוך בני ישראל כלומר משאר כל העדה נבדלו לכך בגזרת המקום והוא נתנם לו שנאמר (שם ח) ואתנה את הלוים נתונים וגו'

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואת אהרן ואת בניו תפקד" - לשון פקידות ואינו לשון מנין

"ושמרו את כהנתם" - קבלת דמים וזריקה והקטרה ועבודות המסורות לכהנים

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואני הנה לקחתי" - ואני מהיכן זכיתי בהן

"מתוך בני ישראל" - שיהיו ישראל שוכרין אותן לשירות שלי על ידי הבכורות זכיתי בהם ולקחתים תמורתם לפי שהיתה העבודה בבכורות וכשחטאו בעגל נפסלו והלוים שלא עבדו ע"א נבחרו תחתיהם

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מבן חדש ומעלה" - משיצא מכלל נפלים הוא נמנה ליקרא שומר משמרת הקדש א"ר יהודה בר' שלום למוד הוא אותו השבט להיות נמנה מן הבטן שנאמר (שם כו) אשר ילדה אותה ללוי במצרים עם כניסתה בפתח מצרים ילדה אותה ונמנית בשבעים נפשות שכשאתה מונה חשבונם לא תמצאם אלא שבעים חסר אחת והיא השלימה את המנין

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"על פי ה'" - אמר משה לפני הקב"ה היאך אני נכנס לתוך אהליהם לדעת מנין יונקיהם א"ל הקב"ה עשה אתה שלך ואני אעשה שלי הלך משה ועמד על פתח האהל והשכינה מקדמת לפניו ובת קול יוצאת מן האהל ואומרת כך וכך תינוקות יש באהל זה לכך נאמר על פי ה'

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לגרשון משפחת הלבני" - כלומר לגרשון היו הפקודים משפחת הלבני ומשפחת השמעי פקודיהם כך וכך

פסוק כה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"המשכן" - יריעות התחתונות

"והאהל" - יריעות עזים העשויות לגג

"מכסהו" - עורות אילים ותחשים

"ומסך פתח" - הוא הוילון

פסוק כו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואת מיתריו" - של משכן והאהל ולא של חצר

פסוק כט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"משפחת בני קהת יחנו וגו' תימנה" - וסמוכין להם דגל ראובן החונים תימנה אוי לרשע ואוי לשכנו לכך לקו מהם דתן ואבירם ומאתים וחמשים איש עם קרח ועדתו שנמשכו עמהם במחלוקתם

פסוק לא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"והמסך" - היא הפרכת שאף היא קרויה (פרכת) המסך

פסוק לב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ונשיא נשיאי הלוי" - ממונה על כלם ועל מה היא נשיאותו פקודת שומרי משמרת הקודש על ידו היה פקודת כולם

פסוק לח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"משה ואהרן ובניו" - וסמוכין להם דגל מחנה יהודה והחונים עליו יששכר וזבולן טוב לצדיק טוב לשכנו לפי שהיו שכניו של משה שהיה עוסק בתורה נעשו גדולים בתורה שנא' (תהלים ס) יהודה מחוקקי (ד"ה א יב) ומבני יששכר יודעי בינה וגו' מאתים ראשי סנהדראות ומזבולן (שופטים ה) מושכים בשבט סופר

פסוק לט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אשר פקד משה ואהרן" - נקוד על ואהרן לומר שלא היה במנין הלוים (בכורות ד)

"שנים ועשרים אלף" - ובפרטן אתה מוצא שלש מאות יתרים בני גרשון שבעת אלפים וחמש מאות בני קהת שמונת אלפים ושש מאות בני מררי ששת אלפים ומאתים ולמה לא כללן עם השאר ויפדו את הבכורות ולא יהיו זקוקים השלשה ושבעים ומאתים בכורות העודפים על המנין לפדיון אמרו רבותינו במסכת בכורות (בכורות ה) אותן שלש מאות לוים בכורים היו ודים שיפקיעו עצמם מן הפדיון

פסוק מ (כל הפרק)(כל הפסוק)

"פקד כל בכור זכר וגו' מבן חדש ומעלה" - משיצא מכלל ספק נפלים

פסוק מה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואת בהמת הלוים וגו'" - לא פדו בהמות הלוים את בכורי בהמה טהורה של ישראל אלא את פטרי חמוריהם ושה אחד של בן לוי פטר כמה פטרי חמורים של ישראל תדע שהרי מנה העודפים באדם ולא מנה העודפים בבהמה

פסוק מו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואת פדויי השלשה וגו'" - ואת הבכורות הצריכין להפדות בהם אלו השלשה ושבעים ומאתים העודפים בהם ויתרים על הלוים מהם תקח חמשת שקלים לגלגלת כך היתה מכירתו של יוסף עשרים כסף שהיה בכורה של רחל

פסוק מט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"העדפים על פדויי הלוים" - על אותן שפדו הלוים בגופן

פסוק נ (כל הפרק)(כל הפסוק)

"חמשה וששים ושלש מאות ואלף" - כך סכום החשבון חמשת שקלים לגלגלת למאתים בכורות אלף שקל לשבעים בכורות שלש מאות וחמשים שקל לשלש בכורות חמשה עשר שקל (במדרש רבה סנהד' יז) אמר כיצד אעשה בכור שאומר לו תן חמשת שקלים יאמר לי אני מפדויי הלוים מה עשה הביא שנים ועשרים אלף פתקין וכתב עליהן בן לוי ומאתים ושבעים ושלשה פתקין כתב עליהן ה' שקלים בללן ונתנן בקלפי אמר להם בואו וטלו פתקיכם לפי הגורל