רמב"ן על שמות כט לא

רמב"ן על שמות • פרק כט
ג • ד • ז • ט • י • יג • יד • כו • כט • לא • לו • מו • 


"ובשלת את בשרו במקום קדש" - לא ידענו אם הוראת שעה היא שיהא בשר המלואים טעון כהן בבשולו או יהיה ובשלת בצווי כמו ומטך אשר הכית בו את היאור (לעיל יז ה) ויבן שלמה את הבית (מלכים א ו יד) כדברי רבי אברהם והצריך במקום קדוש שהן כזבחי שלמי צבור שנאכלין לפנים מן הקלעים ונאכלין ליום ולילה עד חצות (זבחים ה ה)