רמב"ן על שמות כט ז

רמב"ן על שמות • פרק כט
ג • ד • ז • ט • י • יג • יד • כו • כט • לא • לו • מו • 


"ולקחת את שמן המשחה ויצקת על ראשו" - אמר ר"א כי זה לפני שומו המצנפת על ראשו כי על ראש עצמו יצוק השמן ואיננו נכון בעיני כי גם במעשה אמר וישם את המצנפת על ראשו וגו' (ויקרא ח ט) ואח"כ אמר ויקח את שמן המשחה וימשח את המשכן וגו' (פסוק י) ואח"כ ויצק משמן המשחה על ראש אהרן (פסוק יב) אבל הנכון שהיתה הצניפה סביב סביב ואמצע הראש מגולה ועליו יצק השמן ואם היתה המשיחה בכל הראש כדברי רש"י תהיה היציקה במקום הנחת תפילין שהיה מניח מגולה ומשם ימשכנו כמין כף יונית