רמב"ן על שמות כט ג

רמב"ן על שמות • פרק כט >>
ג • ד • ז • ט • י • יג • יד • כו • כט • לא • לו • מו • 


"והקרבת אותם בסל" - נמשך לפניו יאמר כי הלחם בסל והפר והאילים ואהרן ובניו יקריבו אל פתח אוהל מועד ורחצת אותם במים לאהרן ובניו ויותר נכון כי והקרבת אותם בסל לא יפרש כי מן הסתם הוא ידוע שיקריבם אל המקום אשר יצוה לבא הכהנים והכתוב השני ידבר על אהרן ועל בניו ולכך אמר ורחצת אותם במים