רמב"ן על בראשית כה לג

רמב"ן על בראשית • פרק כה >>
ג • ו • ח • ט • יא • יז • יט • כב • כג • כח • ל • לא • לג • לד • 


"השבעה לי כיום" - כאשר אמר עשו למה זה לי בכורה אינני חפץ בה אמר לו יעקב השבעה לי כי לא תחפוץ בה ולא תירשנה לעולם ונשבע לו ואחר כן מכרה לו ונתן לו המחיר או הנזיד שבקש ויתכן שאמר עשו למה זה לי בכורה הנה היא מכורה לך ויאמר השבעה לי שלא תערער על המכירה לעולם ואמר הכתוב שנשבע לו ומכרה כאלו אמר מכרה ונשבע לו