רמב"ן על בראשית כה ט

<< רמב"ן על בראשית • פרק כה
ג • ו • ח • ט • יא • יז • יט • כב • כג • כח • ל • לא • לג • לד • 


"ויקברו אותו יצחק וישמעאל בניו" - לשון בראשית רבה (סב ג) כאן בן האמה חולק כבוד לבן הגבירה