רמב"ן על בראשית כה יא

רמב"ן על בראשית • פרק כה
ג • ו • ח • ט • יא • יז • יט • כב • כג • כח • ל • לא • לג • לד • 


"וישב יצחק עם באר לחי ראי" - קרוב אל המקום ההוא או בעבור שאיננו עיר אמר כי נטה אהלו אצל הבאר