רמב"ם הלכות נזירות

הקדמההמדעאהבהזמניםנשיםקדושההפלאהזרעיםעבודהקרבנותטהרהנזקיםקניןמשפטיםשופטים


<< | משנה תורה לרמב"ם · ספר הפלאה · הלכות נזירות | >>


הלכות נזירות

יש בכללן עשר מצוות: שתי מצוות עשה, ושמונה מצוות לא תעשה.
וזה הוא פרטן:
(א) שיגדל הנזיר פרע. (ב) שלא יגלח שערו כל ימי נזרו. (ג) שלא ישתה הנזיר יין, ולא תערובת יין, ואפילו חומץ שלהם. (ד) שלא יאכל ענבים לחים. (ה) שלא יאכל צמוקים. (ו) שלא יאכל חרצנים. (ז) שלא יאכל זוגין. (ח) שלא יכנס לאוהל המת. (ט) שלא יטמא למתים. (י) שיגלח על הקרבנות כשישלים נזירותו או כשיטמא.

וביאור מצוות אלו בפרקים אלו:

פרק ראשון · פרק שני · פרק שלישי · פרק רביעי · פרק חמישי · פרק ששי · פרק שביעי · פרק שמיני · פרק תשיעי · פרק עשירי