רמב"ם ספר טהרה

הקדמההמדעאהבהזמניםנשיםקדושההפלאהזרעיםעבודהקרבנותטהרהנזקיםקניןמשפטיםשופטים


<< | משנה תורה לרמב"ם · ספר טהרה | >>


בְּשֵׁם יי אֵל עוֹלָם (בראשית כא לג)

לֵב טָהוֹר בְּרָא לִי אֱלֹהִים, וְרוּחַ נָכוֹן חַדֵּשׁ בְּקִרְבִּי (תהלים נא יב)


ספר עשירי  והוא  ספר טהרה


הלכותיו שמונה, וזה הוא סידורן:
טומאת מת
הלכות פרה אדומה
הלכות טומאת צרעת
הלכות מטמאי משכב ומושב
הלכות שאר אבות הטומאות
הלכות טומאת אוכלים
הלכות כלים
הלכות מקואות


הלכות טומאת מת מצוַת עשה אחת, והיא דין טומאת מת.

הלכות פרה אדומה יש בכללן שתי מצוות עשה, וזה הוא פרטן: (א) דין פרה אדומה. (ב) דין טומאת מי נידה וטהרתן.

הלכות טומאת צרעת יש בכללן שמונה מצוות: שש מצוות עשה, ושתי מצוות לא תעשה. וזה הוא פרטן: (א) להורות בצרעת אדם כדינה הכתוב בתורה. (ב) שלא יקוֹץ סימני טומאה. (ג) שלא יגלח הנתק. (ד) שיהיה המצורע מפורסם בקריעת בגדיו, ופריעת ראשו, ועטייה על שפם. (ה) טהרת צרעת. (ו) שיגלח המצורע את כל שערו כשיטהר. (ז) דין צרעת הבגד. (ח) דין צרעת הבית.

הלכות מטמאי משכב ומושב יש בכללן ארבע מצוות עשה, וזה הוא פרטן: (א) דין טומאת נידה. (ב) דין טומאת יולדת. (ג) דין טומאת זבה. (ד) דין טומאת זב.

הלכות שאר אבות הטומאות יש בכללן שלוש מצוות עשה, וזה הוא פרטן: (א) דין טומאת נבילה. (ב) דין טומאת שרץ. (ג) דין טומאת שכבת זרע. ועבודה זרה מטמאה כשרץ, וטומאתה מדברי סופרים.

הלכות טומאת אוכלים מצוַת עשה אחת, והיא דין טומאת משקין ואוכלין, והכשרן.

הלכות כלים: עניין אלו ההלכות לידע כלים שמקבלין טומאה מכל אלו הטומאות, וכלים שאינן מתטמאין, וכיצד מתטמאין הכלים ומטמאין.

הלכות מקואות מצוַת עשה אחת, והיא שיטבול כל טמא במי מקוה ואחר כך יטהר.

נמצאו כל המצוות הנכללות בספר זה עשרים: מהן שמונה עשרה מצוות עשה, ושתי מצוות לא תעשה.