רמב"ם הלכות ערכים וחרמין

הקדמה · המדע · אהבה · זמנים · נשים · קדושה · הפלאה · זרעים · עבודה · קרבנות · טהרה · נזקים · קנין · משפטים · שופטים


<< | משנה תורה לרמב"ם · ספר הפלאה · הלכות ערכים וחרמין | >>


הלכות ערכים וחרמין

יש בכללן שבע מצוות: חמש מצוות עשה, ושתים מצוות לא תעשה.
וזה הוא פרטן:
(א) לדון בערכי אדם כאשר מפורש בתורה, וזהו דין ערכי אדם.
(ב) דין ערכי בהמה. (ג) דין ערכי בתים. (ד) דין ערכי שדות. (ה) דין מחרים נכסיו. (ו) שלא ימכר חרם. (ז) שלא יגאל חרם.

וביאור מצוות אלו בפרקים אלו:

פרק ראשון · פרק שני · פרק שלישי · פרק רביעי · פרק חמישי · פרק ששי · פרק שביעי · פרק שמיני