פתיחת התפריט הראשי

רבינו בחיי על בראשית א כ


(כ) ישרצו המים: אחר שהשלים צורות השמים שנעשו חומר לדברים שבשמים וצורת הארץ שהיא חמר לדברים שבארץ, גזר עתה על המים שיעשו חומר לקצת בעלי נפש התנועה. ואמר "נפש חיה" כלומר נפש שיש בה חיות — אלו דגים שבים. גם העופות — שנבראו מן המים והעפר; מן המים — הוא שהזכיר כאן "ישרצו המים שרץ נפש חיה ועוף יעופף על הארץ". מן העפר — הוא שכתוב "ויצר ה' אלהים מן האדמה כל חית השדה ואת כל עוף השמים". וזהו שדרשו רז"ל עופות מן הרקק נבראו פירוש "רקק", מים ועפר.

ולפי שיש נפש שאין בה חיות כלל והיא הנפש הצומחת לכך הזכיר בכאן בבעלי נפש התנועה — נפש חיה — נפש שיש בה חיות, כי הנפש הצומחת אין בה חיות אבל נקראת "נפש" כי כשם שבעלי נפש התנועה אינם מתנועעים רק בנפש כך הצומח אינו מגדל רק בנפש. או יש לפרש שאינה נקראת נפש כלל אבל נקראת הכח המגדל, ומזה לא תמצא ביום שלישי זכרון נפש כלל — לא נפש חיה ואפילו נפש סתם.    ודע כי תנועות כל בעלי נפש התנועה, חמשה תנועות הן: תנועה עולה, תנועה בינונית, תנועה תחתונה, תנועה משברת, תנועה מתפשטת. תנועה עולה — היא עוף שתנועתה לעלות; תנועה בינונית — היא תנועה השט בין השמים ובין הארץ ובין מים למים; תנועה תחתונה — הוא הממשש; תנועה משברת — הוא ההולך על שתים, תנועה מתפשטת — הוא ההולך על גחון. ומפני זה נקרא היום שיצאה בו נפש חיה להתנועע בתנועותיה "יום חמישי":