פתיחת התפריט הראשי

רבינו בחיי על בראשית א י


(י) ולמקוה המים קרא ימים: אין שם היה [צ"ל הים - ויקיעורך] נקרא על המים כי אם על החפירה, וזהו שתרגם אונקלוס ולבית כנישות מיא — כלומר החפירה שהוא בית המקוה שהמים נקוים שם. וכן אמר הכתוב (ישעיה יא ט) "כמים לים מכסים", כי המים מכסים את החפירה הנקרא "ים". וכן בברכת הדגים או התנינים ביום חמישי אמר "ומלאו את המים בימים" — באר כי המים עומדים בימים. וראיה עוד הים שעשה שלמה הוא שכתוב (מ"ב י) "ואת הים הוריד מעל הבקר".

ואמר "קרא ימים" ולא "ים" לפי שהם רבים. ודרשו חז"ל שבעה ימים הם.