<< | ספר קהלתפרק י"א • מהדורת הכתיב | >>


מפרשי קהלת יא

א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב

א שלח לחמך על פני המים כי ברב הימים תמצאנו ב תן חלק לשבעה וגם לשמונה כי לא תדע מה יהיה רעה על הארץ ג אם ימלאו העבים גשם על הארץ יריקו ואם יפול עץ בדרום ואם בצפון מקום שיפול העץ שם יהוא ד שמר רוח לא יזרע וראה בעבים לא יקצור ה כאשר אינך יודע מה דרך הרוח כעצמים בבטן המלאה ככה לא תדע את מעשה האלהים אשר יעשה את הכל ו בבקר זרע את זרעך ולערב אל תנח ידך כי אינך יודע אי זה יכשר הזה או זה ואם שניהם כאחד טובים ז ומתוק האור וטוב לעינים לראות את השמש ח כי אם שנים הרבה יחיה האדם בכלם ישמח ויזכר את ימי החשך כי הרבה יהיו כל שבא הבל ט שמח בחור בילדותיך ויטיבך לבך בימי בחורותך והלך בדרכי לבך ובמראי עיניך ודע כי על כל אלה יביאך האלהים במשפט י והסר כעס מלבך והעבר רעה מבשרך כי הילדות והשחרות הבל