רש"י על קהלת יא


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שלח לחמך על פני המים" - עשה טובה וחסד לאדם שיאמר לך לבך עליו אל תראנו עוד כאדם שמשליך מזונותיו על פני המים "כי ברוב הימים תמצאנו" - עוד ימים באים ותקבל תשלומך ראה מה נאמר ביתרו (שמות כ) קראן לו ויאכל לחם וסבור שהוא מצרי ולא יראנו עוד מה הי' סופו נעשה חתנו ומלך על ישראל והכניסו תחת כנפי השכינה וזכו בניו ובני בניו לישב בלשכת הגזית

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"תן חלק לשבעה וגם לשמונה" - חלקת מלחמך ומשלך לשבעה צריכי חסד חלק עוד לשמונה שיבואו אחריהם ואל תאמר די

"כי לא תדע מה יהיה רעה" - שמא עוד ימים באים ותצטרך לכולם או תנצל ע"י הצדקה מן הרעה ואם לא עכשיו אימתי.

ורבותינו אמרו:

"תן חלק" וגו' אלו שבעה ימי בראשית תן אחד מהן חלק ליוצרך לנוח בשבת
"וגם לשמנה" אלו שמנת ימי המילה

דבר אחר:

"תן חלק לשבעה" קרבנות צבור של שבעת ימי פסח
"וגם לשמונה" של שמונת ימי החג
"כי לא תדע מה יהיה רעה" - אם יחרב הבית ולא תקריבו עוד ויועילו הראשונים ד"א כי לא תדע מה יהיה לא ידעת מה נגזר על הגשמים בחג ויועילו הקרבנות ויבטל גזירות רעות

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אם ימלאו העבים גשם" - אם ראית עבים מלאים גשם ידעת שסופם יריקו גשמיהם על הארץ במקום שהטובה צומחת וניכרת שם סופה לנוח אף כן דע שאם יפול עץ וגו' אם ישכון אדם חכם וצדיק בעיר או במדינה מקום שישכון שם יהיו נראין מעשיו אחרי מותו וחכמותיו ומדות תרומיותיו ותשלום טובה ליושבי המקום על מנהג הטוב שהדריכם בדרך ישרה

"יפול" - ישכון כמו (בראשית כה) על פני כל אחיו נפל

"עץ" - תלמיד חכם שמגין בזכותו כעץ המסיך על הארץ

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שומר רוח" - ממתין ומצפה עד בא הרוח

"לא יזרע" - פעמים ממתין ואינו בא

"ורואה בעבים" - נותן עיניו בעבים וכשרואה אותם קודרים ירא לקצור מפני הגשמים ולעולם לא יקצור לפי שירא תמיד

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כאשר אינך יודע כעצמים בבטן המלאה" - דברים הנסגרים והנעצמים בבטן שהיא מלאה ואף על פי שבולטת לחוץ כאשר אינך יודע הרי זה מקרא מסורס נדרש מסופו לראשו כאשר אינך יודע דרך הרוח כלומר ידיעות שתי אלו שוות לא זו גלויה לך ולא זו גלויה לך פעמים אתה סבור להכיר בעבים שיבא הרוח ואינו בא כאן כי עובר והולך לו אל ארץ אחרת והרי לשון זה כמו (בראשית יג) כגן ה' כארץ מצרים (ישעיהו כד) כשפחה כגבירתה (שם כד) כקונה כמוכר ופעמים שהוא משוה מוקדם למאוחר ופעמים שהוא משוה מאוחר למוקדם אף כאן למד ידיעת הרוח מידיעת הבטן כלומר אין לך לשמור את הרוח לראות בעבים (הגהה ענין זה הוא מסורס בדברי רש"י ומהופך וצריכים להגיה כפי אשר הוא בספרים המדוייקים ואז יובן שפיר וכך היא הנוסחא האמתית

"כאשר אינך יודע" - הרי זה מקרא מסורס נדרש מסופו לראשו כאשר אינך יודע עצמים בבטן המלאה דברים הנסגרים והנעצמים בבטן המלאה ואע"פ שפולטת לחוץ אינך יודע מה בבטנה כך אינך יודע דרך הרוח כלומר ידיעות שתי אלה שוות וכו' מס' שפתי חכמים)

"כעצמים" - אינקלישור"ש בלע"ז כינו עוצם עיניו

"ככה לא תדע וגו'" - אף גזירותיו של מקום לעניין עניות ועשירות כך עלומות הם ממך ולא תמנע מן החסד לדאג שמא אחסר מנכסי ואעני לא אעסוק בתורה ואתבטל ממלאכתי ואעני לא אשא אשה ויהיה לי בנים ואצטרך להוציא עליהם

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בבקר זרע את זרעך וגו'" - אם למדת תורה בילדותך למד תורה בזקנותך אם היו לך תלמידים בילדותך יהיו לך תלמידים בזקנותך נשאת אשה בת בנים בילדותך שא אשה בת בנים בזקנותך עשית צדקה בילדותך עשה צדקה בזקנותך "כי אינך יודע אי זה יכשר" - אם תלמידים ובנים שבילדותך יתקיימו לך או שמא לא יתקיימו אלא שבזקנותך מצינו ברבי עקיבא שהיו לו עשרים וארבעה אלף תלמידים מגבת ועד אנטיפרת וכולן מתו מפסח ועד עצרת ובא אצל רבותינו שבדרום ושנאה להם ולענין הבנים מצינו באבצן שלשים בנות שלח חוצה ושלשים הביא לבניו וכולם מתו בחייו ובזקנותו הוליד את עובד ונתקיים לו

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ומתוק האור" - מתוק הוא אורה של תורה "וטוב לעינים לראות את השמש" - ואשריהם תלמידים שעיניהם רואים הלכה מלובנת ומחוורת על בוריה כך נדרש באגדת תהילים

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בכולם ישמח" - יהיה שמח בחלקו ובלבד שיזכור ימי החשך וייטיב מעשיו שינצל מהם והם ימי מיתת עולם הם ימי הרשעים

"כי הרבה יהיו" - באותן הימים יותר מימי החיים

"כל שבא" - עליו יהיה הבל וחשך יש הבל שהוא לשון פורענות וצרות כמו כי בהבל בא ובחשך ילך

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שמח בחור בילדותך" - כאדם שאומר לעבדו ולבנו חטא חטא כי פעם אחת תלקה על הכל אף כאן החכם אמר שמח בחור בילדותיך והלך בדרכי לבך ובטוב תהיה כי על כל אלה יביאך השופט במשפט

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והסר כעס" - דברים המכעיסים את המקום

"והעבר רעה" - יצר הרע

"מבשרך" - שיהיה לך לב בשר

"והשחרת" - נערות שראש אדם שחור בימי עלומיו