<< | ספר קהלתפרק י' • מהדורת הכתיב | >>


מפרשי קהלת י

א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב

א זבובי מות יבאיש יביע שמן רוקח יקר מחכמה מכבוד סכלות מעט ב לב חכם לימינו ולב כסיל לשמאלו ג וגם בדרך כשהסכל [כשסכל] הלך לבו חסר ואמר לכל סכל הוא ד אם רוח המושל תעלה עליך מקומך אל תנח כי מרפא יניח חטאים גדולים ה יש רעה ראיתי תחת השמש כשגגה שיצא מלפני השליט ו נתן הסכל במרומים רבים ועשירים בשפל ישבו ז ראיתי עבדים על סוסים ושרים הלכים כעבדים על הארץ ח חפר גומץ בו יפול ופרץ גדר ישכנו נחש ט מסיע אבנים יעצב בהם בוקע עצים יסכן בם י אם קהה הברזל והוא לא פנים קלקל וחילים יגבר ויתרון הכשיר חכמה יא אם ישך הנחש בלוא לחש ואין יתרון לבעל הלשון יב דברי פי חכם חן ושפתות כסיל תבלענו יג תחלת דברי פיהו סכלות ואחרית פיהו הוללות רעה יד והסכל ירבה דברים לא ידע האדם מה שיהיה ואשר יהיה מאחריו מי יגיד לו טו עמל הכסילים תיגענו אשר לא ידע ללכת אל עיר טז אי לך ארץ שמלכך נער ושריך בבקר יאכלו יז אשריך ארץ שמלכך בן חורים ושריך בעת יאכלו בגבורה ולא בשתי יח בעצלתים ימך המקרה ובשפלות ידים ידלף הבית יט לשחוק עשים לחם ויין ישמח חיים והכסף יענה את הכל כ גם במדעך מלך אל תקלל ובחדרי משכבך אל תקלל עשיר כי עוף השמים יוליך את הקול ובעל הכנפים [כנפים] יגיד דבר