פקודת פקידי הממשלה (שינוי תארים)

פקודת פקידי הממשלה (שינוי תארים) מתוך ספר החוקים הפתוח

פקודת פקידי ממשלה (שנוי תוארים)

פקודה הקובעת הוראות לשנוי תואריהם של פקידי ממשלה ידועים.


קישור למאגר החקיקה הלאומי ע״ר 1940, תוס׳ 1, 40; ע״ר תש״ח, תוס׳ א׳, 1; ס״ח תש״ט, 1; תש״י, 147; י״פ תשי״א, 534.

תיקון התוספת: ע״ר 1947, תוס׳ 2, 537, 1542; ק״ת תשי״א, 636; תשי״ב, 252, 1340; תשי״ד, 1296; תשט״ז, 221; תשי״ח, 1235; תשי״ט, 312, 1198, 1403; תש״ך, 859, 859; תשכ״א, 889; תשכ״ג, 1991; תשל״א, 400; תשל״ו, 1266; תשל״ז, 2076, 2388; תשל״ח, 298; תשמ״א, 1348; תשמ״ג, 1531; תשמ״ד, 1777; תשמ״ה, 142; תשמ״ט, 1161; תשנ״ג, 1087; תשנ״ד, 680; תשנ״ה, 1942; תשנ״ו, 264; תשנ״ז, 656; תשנ״ח, 653; תשס״א, 472; תשס״ג, 646, 708; תשס״ה, 40; תשס״ו, 202, 1028; תשס״ז, 754; תשס״ט, 1074; תשע״א, 436; תשע״ג, 966, 1236; תשע״ד, 32; תשע״ה, 1200, 1904; תשע״ו, 218; תשע״ח, 250; תש״ף, 1746.


הנציב העליון לפלשתינה (א״י) מחוקק בזה בעצתה של המועצה הפלשתינאית (א״י) לאמור:–


מכוח האמור בסעיפים 14 ו־15 לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח–1948, כל סמכות שהיתה נתונה על פי החוק בידי הנציב העליון תהא נתונה לממשלה, וכל מקום בו נאמר בחוק ”פלשתינה (א״י)“ ייקרא מעתה ”ישראל“. פורסמה הודעה על הענקת סמכויות הנציב העליון לראש הממשלה (י״פ תשי״א, 534). לפי סעיף 13 לחוק המעבר, תש״ט–1949, כל מקום בו נאמר בחוק ”עתון רשמי“ ייקרא מעתה ”רשומות“.


השם הקצר
פקודה זו תקרא פקודת פקידי ממשלה (שנוי תוארים), 1940.
החלפת תואריהם של פקידי ממשלה בתוארים חדשים [תיקון: תש״י]
כל אימת שאחד התוארים של פקידי ממשלה המפורטים בטור הראשון של התוספת המצורפת לזה מופיע באחת הפקודות המפורטות מתחת לתוארו של הפקיד באותו טור, או כשאין מפורטת שם שום פקודה – אז, כל אימת שאותו תואר מופיע בכל חוק, כמשמעותו בפקודת הפירושים, 1945, רואין אותו תואר כאילו הוחלף בתואר המקביל לו המפורט בטור השני של התוספת.
הוראה בענין שנוי תואר לעתיד [תיקון: תש״ח, תש״ט, י״פ תשי״א]
כל אימת שיחול בעתיד כל שנוי בתארו של פקיד ממשלה, רשאי ראש הממשלה, אם הענין ידרוש זאת, לפרסם במודעה ברשומות כל החלפת תואר בתוספת או כל הוספה בתוספת שיהא צורך בהן, והוראות סעיף 2 תחולנה איפוא לפי זה בהתאמה לכל החלפה או הוספה כזאת.
הנוסח שולב בפקודת הפירושים.
תחילת התוקף
פקודה זאת רואין אותה כאילו קבלה תוקף ביום הראשון באפריל, 1940.

התוספת

 טור א׳טור ב׳
 האנליסט הממשלתיהכימאי הממשלתי
 עוזר לאנליסט הממשלתיעוזר לכימאי הממשלתי
 אחות שבהנהלהאחות מוסמכת
 אחות בבית חולים מחוזיאחות מוסמכת
 אחות לחולי עיניםאחות מוסמכת
 עורך הדין של הממשלהעורך הדין של הממשלה
 מנהל מחלקת רישום הקרקעותמנהל סדור עניני הקרקעות
פקודת חוק הקרקעות (תקון)
פקודת הקרקעות (מתות)
פקודת אדמות הממשלה
 מנהל המדידותמנהל סדור עניני הקרקעות
פקודת שמאי קרקעות
 מנהל עניני הקרקעותמנהל סדור עניני הקרקעות
[תיקון: 1947]פקיד ויטירינארי ראשימנהל שירותי הויטירינאריות
[תיקון: 1947-2]יועץ לתיכון עריםמתכן־ערים ממשלתי
[תיקון: תשי״א](פקעה)
[תיקון: תשי״א]שר העבודה והביטוח העממישר העבודה ⇦ שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
[תיקון: תשי״ב]שר החקלאותשר החקלאות והפיתוח ⇦ שר החקלאות ופיתוח הכפר
[תיקון: תשי״ב־2]שר החקלאות והפיתוחשר החקלאות ⇦ שר החקלאות ופיתוח הכפר
[תיקון: תשל״א]שר הדוארשר התקשורת
[תיקון: תשמ״ה]שר הכלכלה והתיאום הבינמשרדישר הכלכלה והתכנון
[תיקון: תשמ״ט]שר המדע והפיתוחשר המדע והטכנולוגיה
[תיקון: תשי״ד]משנה לרשם הראשי של בית המשפט העליוןעוזר לרשם הראשי של בית המשפט העליון
[תיקון: תשט״ז]מנהל מחלקת החקלאות
מנהל החקלאות
מנהל מחלקת החקלאות והיערות
מנהל מחלקת החקלאות והדיג
המנהל הכללי של משרד החקלאות
[תיקון: תשי״ח]פקיד וטרינרירופא וטרינרי ממשלתי
[תיקון: תשי״ט]עוזר מפקח מחוזיפקד
[תיקון: תשי״ט]סרג׳נטסמל ראשון
[תיקון: תשי״ט]קורפורלסמל שני
[תיקון: תשי״ט־2, תשי״ט־3](בוטלה)
[תיקון: תש״ך]מנהל מחלקת הבריאות
מנהל השירותים הרפואיים
המנהל הכללי של משרד הבריאות
[תיקון: תשל״ו]מנהל שירות התעסוקההמנהל הכללי של שירות התעסוקה
[תיקון: תש״ך־2]ראש ענף פליליראש ענף חקירות
[תיקון: תשכ״א]מקבל נכסים רשמיכונס נכסים רשמי
[תיקון: תשכ״ג]מפקח בעלי חיים (Stock Inspector)מפקח
[תיקון: תשל״ז]שר המסחר והתעשיה –שר האנרגיה והתשתית
[תיקון: תשל״ז, תשמ״א]שר המסחר והתעשיהשר התעשיה והמסחר ⇦ שר הכלכלה והתעשייה
[תיקון: תשל״ז, תשמ״ה](נמחקה)
[תיקון: תשל״ח]שר הסעדשר העבודה והרווחה ⇦ שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
[תיקון: תשל״ז]שר העבודה –שר הבינוי והשיכון
חוק התיאום המודולרי, תשל״ג–1972
[תיקון: תשל״ח]שר העבודהשר העבודה והרווחה ⇦ שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
[תיקון: תשל״ז]שר הפיתוחשר האנרגיה והתשתית
חוק התוספות לזכיונות החשמל (תשלומים בעד חיבור למערכת חשמל), תשכ״ד–1963
חוק התוספות לזכיון החשמל (תיקון הזכיון), תש״ל–1970
[תיקון: תשמ״ה]שר הפניםשר המשטרה
1.
2.
3.
חוק הדרכים (שילוט), התשכ״ו–1966סעיף 4(3), לגבי מינוי קצין המשטרה.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
[תיקון: תשל״ז]שר השיכוןשר הבינוי והשיכון
[תיקון: תשל״ז, תשמ״א](נמחקה)
[תיקון: תשמ״א]שר התעשיה, המסחר והתיירותשר התעשיה והמסחר ⇦ שר הכלכלה והתעשייה
[תיקון: תשמ״א]שר הדתותשר לעניני דתות
[תיקון: תשמ״ג]מנהל אגף המכסמנהל המכס ומע״מ
[תיקון: תשמ״ג]מנהל המכס והבלומנהל המכס ומע״מ
[תיקון: תשל״ז־2, תשמ״ג]ממונה על תחנת מכס ובלומנהל תחנת מכס ומע״מ
[תיקון: תשל״ז־2, תשמ״ג]מנהל תחנת מכס ובלומנהל תחנת מכס ומע״מ
[תיקון: תשל״ז־2, תשמ״ג]סגן ממונה על תחנת מכס ובלוסגן מנהל תחנת מכס ומע״מ
[תיקון: תשל״ז־2, תשמ״ג]סגן מנהל תחנת מכס ובלוסגן מנהל תחנת מכס ומע״מ
[תיקון: תשמ״ד]מנהל אגף הספנות והנמליםמנהל מינהל הספנות והנמלים
[תיקון: תשנ״ג]שר המדע והטכנולוגיהשר האמנויות והמדע ⇦ שר המדע והטכנולוגיה
[תיקון: תשנ״ד]שר החינוך והתרבותשר החינוך, התרבות והספורט ⇦ שר החינוך
[תיקון: תשנ״ה]שר החקלאותשר החקלאות ופיתוח הכפר
[תיקון: תשנ״ו]שר המשטרהשר לבטחון הפנים
[תיקון: תשנ״ז]נציב מס הכנסהנציב מס הכנסה ומיסוי מקרקעין
[תיקון: תשנ״ז]מנהל מס רכושנציב מס הכנסה ומיסוי מקרקעין
[תיקון: תשנ״ח]מנהל מחלקת המדידותמנהל המרכז למיפוי ישראל
[תיקון: תשס״א]שר החינוך, התרבות והספורטשר החינוך ⇦ שר החינוך
[תיקון: תשס״א]שר האמנויות והמדעשר המדע, התרבות והספורט ⇦ שר המדע והטכנולוגיה
[תיקון: תשס״ג]שר החינוךשר החינוך התרבות והספורט ⇦ שר החינוך
[תיקון: תשס״ג]שר המדע התרבות והספורטשר המדע והטכנולוגיה
[תיקון: תשס״ג־2]שר העבודה והרווחהשר הרווחה ⇦ שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
[תיקון: תשס״ג־2]שר התעשיה והמסחרשר התעשיה המסחר והתעסוקה ⇦ שר הכלכלה והתעשייה
[תיקון: תשס״ה]נציב מס הכנסה ומיסוי מקרקעיןמנהל רשות המסים בישראל
[תיקון: תשס״ה]מנהל המכס ומס ערך מוסףמנהל רשות המסים בישראל
[תיקון: תשס״ה]נציבמנהל
[תיקון: תשס״ה]סגן נציבסגן מנהל
[תיקון: תשס״ו]שר התחבורהשר התחבורה והבטיחות בדרכים
[תיקון: תשס״ו־2]שר החינוך התרבות והספורטשר החינוך
[תיקון: תשס״ו־2]שר המדע והטכנולוגיהשר המדע התרבות והספורט ⇦ שר המדע והטכנולוגיה
[תיקון: תשס״ו־2]שר לאיכות הסביבהשר להגנת הסביבה
[תיקון: תשס״ז]שר הרווחהשר הרווחה והשירותים החברתיים ⇦ שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
[תיקון: תשס״ט]מנהל מינהל האוכלוסיןראש רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול
[תיקון: תשס״ט]שר המדע התרבות והספורט –שר התרבות והספורט, ובחיקוקים המפורטים בטור א׳, שר המדע והטכנולוגיה
[תיקון: תשע״א]השר לענייני גמלאיםהשר לאזרחים ותיקים ⇦ השר לשוויון חברתי
[תיקון: תשע״ג]שר התעשייה המסחר והתעסוקהשר הכלכלה ⇦ שר הכלכלה והתעשייה
[תיקון: תשע״ג]שר המדע והטכנולוגיהשר המדע הטכנולוגיה והחלל ⇦ שר המדע והטכנולוגיה
[תיקון: תשע״ג־2]שר ההסברה והתפוצותהשר לירושלים והתפוצות ⇦ שר התפוצות
[תיקון: תשע״ד]שר האנרגיה והמיםשר התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים ⇦ שר האנרגיה
[תיקון: תשע״ד]שר התחבורה התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכיםשר התחבורה והבטיחות בדרכים
[תיקון: תשע״ה]שר הבינוי והשיכוןשר הבינוי ⇦ שר הבינוי והשיכון
[תיקון: תשע״ה־2]השר לאזרחים ותיקיםהשר לשוויון חברתי
[תיקון: תשע״ו]שר הבינוישר הבינוי והשיכון
[תיקון: תשע״ח]השר לירושלים והתפוצותשר התפוצות
[תיקון: תשע״ח]השר לפיתוח הנגב והגלילהשר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל
[תיקון: תשע״ח]שר הכלכלהשר הכלכלה והתעשייה
[תיקון: תשע״ח]שר המדע הטכנולוגיה והחללשר המדע והטכנולוגיה
[תיקון: תשע״ח]שר הרווחה והשירותים החברתייםשר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
[תיקון: תשע״ח]שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמיםשר האנרגיה
[תיקון: תש״ף]השרה לנושאים אסטרטגיים והסברההשרה לנושאים אסטרטגיים


39 באפריל, 1940.
  • הרולד מקמיכאל
    נציב עליון
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.