ספרי על דברים לג יא

ברך ה' חילו - בנכסים. מכאן אמרו: רוב הכהנים - עשירים הם. משום אבא דורש תהלים לז נער הייתי וגם זקנתי לא ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש לחם - זה זרעו של אהרן:

ופעל ידיו תרצה - שמרצה את ישראל לאביהם שבשמים:

מחץ מתנים קמיו - כל מי שמעורר כנגדו על הכהונה - מיד נופל.

ד"א מחץ מתנים קמיו - זה קרח; ומשנאיו מן יקומון - זה עוזיהו: