ספרי על דברים כה טז


קסה.

כי תועבת ה' וגו' . יכול לא יהיה חייב, עד שיעבור את כולם? ת"ל כל עושה אלה , אפילו אחת מהם.

[ כל עושה עול ]. מכאן אמרו, אין מערבים פירות בפירות - אפילו חדשים בישנים; אפילו סאה בדינר (ואפילו יפה בדינר) [ביפה דינר] וטריסית - לא יערבם, וימכרם סאה בדינר.

כל עושה עול . קרוי ה' שמות - עול, שנאוי, משוקץ, חרם, תועבה.


ראו גם: התורה והמצוה על דברים כה טז - פירוש מלבי"ם על הספרי.קיצור דרך: mdrjhlka-dm-25-16