ספרי על דברים כה יב

קסא.

וקצתה את כפה . מלמד שאתה חייב (להצילה) [להצילו]. מנין שאם אין אתה יכול להצילו בכפה, הצילו בנפשה? ת"ל לא תחוס עינך .

ר' יהודה אומר, נאמר כאן " לא תחוס ", ונאמר להלן " לא תחוס "; מה להלן ממון, אף כאן ממון.


ראו גם: התורה והמצוה על דברים כה יא - פירוש מלבי"ם על הספרי.קיצור דרך: mdrjhlka-dm-25-12