ספרי על דברים יד כז

והלוי אשר בשעריך לא תעזבנו. בכל מקום שאתה מוצא לוי הזה - תן לו מחלקו (=מעשר ראשון). אין לו חלקו - תן לו מעשר שני. אין לו מעשר שני - תן לו מעשר עני. אין לו מעשר עני - תן לו שלמים. אין לו שלמים - פרנסהו מן הצדקה, שנאמר: ("ובא הלוי") [אתה והלוי].

כי אין לו חלק ונחלה עמך. להגיד מה גרם.


ראו גם: התורה והמצוה על דברים יד כז - פירוש מלבי"ם על הספרי.קיצור דרך: mdrjhlka-dm-14-27