ספרי על דברים יד כד

<< ספרי על דברים • פרק יד >>
א • ב • ג • ד • ו • ז • יא • יב • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • 


[ו]כי ירבה ממך הדרך. (יכול) ברחוק זמן הכתוב מדבר? ת"ל (כי ירבה ממך הדרך) [כי ירחק ממך המקום] - ברחוק מקום הכתוב מדבר (ולא ברחוק זמן).

אין לי אלא בזמן שהוא מרובה, מנין אפילו למועט? ת"ל כי לא תוכל שאתו.

אין לי אלא עני, עשיר מנין? ת"ל כי יברכך ה' אלהיך.


ראו גם: התורה והמצוה על דברים יד כד - פירוש מלבי"ם על הספרי.
קיצור דרך: mdrjhlka-dm-14-24