ספרי על דברים יד יא

כל צפור טהורה תאכלו. (קדושין לד וש"נ) מכלל שנאמר (ויקרא יד): וצוה הכהן ולקח למטהר שתי צפרים - יכול כשם ששחוטה אסורה כך משולחת אסורה? ת"ל כל צפור טהורה תאכלו.

או כשם שמשולחת מותרת, כך שחוטה מותרת? ת"ל (יב) וזה אשר לא תאכלו מהם.


ראו גם: התורה והמצוה על דברים יד יא - פירוש מלבי"ם על הספרי.קיצור דרך: mdrjhlka-dm-14-11