ביאור:מבנה התלמוד

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.

סדר זרעיםעריכהסדר מועדעריכה
מסכת סוכה - דיני חג סוכות - ישיבה בסוכה, ארבעת המינים ושמחת בית השואבה

א. פרק "סוכה" - דיני עשיית הסוכה (בבלי ב א)

ב. פרק "הישן תחת המיטה" - מצוות הישיבה בסוכה (בבלי כ ב)

ג. פרק "לולב הגזול" - מצוות ארבעת המינים (בבלי כט ב)

ד. פרק "לולב וערבה" - מצוות החג ושמחת בית השואבה (בבלי מב ב)

ה. פרק "החליל" - חג סוכות במקדש, שמחת בית השואבה וקרבנות המוספים (בבלי נ א)

מסכת ראש השנה - קביעת התאריכים בלוח השנה היהודי, הלכות שופר ותפילות ראש השנה

א. פרק "ארבעה ראשי שנים" - קביעת יום הדין לאדם – בידיו! (בבלי ב א)

ב. פרק "אם אינן מכירין" - תהליך העברת הסמכות לקביעת הלוח מהאסטרונומיה לידי חכמים (בבלי כב א)

ג. פרק "ראוהו בית דין" - ישראל מסתכלים כלפי מעלה (בבלי כה ב)

ד. פרק "יום טוב של ראש השנה" - קדושת הזכרון וזכרון הקדושה - שליח הציבור והציבור (בבלי כט ב)

מסכת תענית - תפילות ותעניות על עצירת גשמים וצרות אחרות

א. פרק "מאימתי מזכירין גבורות גשמים" - המשמעות הדתית של הגשם (בבלי ב א)

ב. פרק "סדר תעניות כיצד" - טקס תענית הציבור ועבודת המקדש (בבלי טו א)

ג. פרק "סדר תעניות אלו" - תענית כערך לעצמו (בבלי יח ב)

ד. פרק "בשלושה פרקים בשנה" - תעניות קבועות והמשמעות הלאומית של לוח השנה (בבלי כו א)

מסכת מגילה - דיני חג פורים וקריאת מגילת אסתר, בית כנסת וקריאת התורה

א. פרק "מגילה נקראת" - הלגיטימיות של המגילה ושל החג (בבלי ב א)

ב. פרק "הקורא למפרע" - דיני קריאת המגילה עבור היחיד (בבלי יז א)

ג. פרק "בני העיר" - בית הכנסת, ותכנו – קריאת התורה (בבלי כה ב)

ד. פרק "הקורא עומד" - בית הכנסת כמרכז חברתי (בבלי כא א)

מסכת מועד קטן - דיני חול המועד

א. פרק "משקין בית השלחין" - איסורי מלאכה במועד, שמחה ועצב (בבלי ב א)

ב. פרק "מי שהפך" - ר' יהודה ור' יוסי על הצלה ומסחר במועד (בבלי יא ב)

ג. פרק "ואלו מגלחין" - עבודות בית ואבלות במועד (בבלי יג ב)


סדר נשיםעריכה

סדר נזיקיןעריכה

מסכת בבא קמא - דיני נזקים, גניבה וגזילה

א. פרק "ארבעה אבות נזיקים" - עקרונות חוקי הנזיקין (בבלי ב א)

ב. פרק "כיצד הרגל מועדת" - פירוט חמשת המועדים (בבלי יז א)

ג. פרק "המניח את הכד" - נזקי אדם וקרן לרכוש והדמיון ביניהם (בבלי כז א)

ד. פרק "שור שנגח ארבעה": נזקי הקרן ותשלומיהם – אחריות משפטית של השור התם (בבלי לו א)

ה. פרק "שור שנגח את הפרה" - השור והבור (בבלי מו א)

ו. פרק "הכונס צאן לדיר" - המבעה וההבער (בבלי נה ב)

ז. פרק "מרובה" - תשלומי ארבעה וחמישה (בבלי סב ב)

ח. פרק "החובל" - חבלה על ידי אדם והפיצוי עליה (בבלי פג ב)

ט. פרק "הגוזל עצים" - גזלנים ונותנים (בבלי צג ב)

י. פרק "הגוזל ומאכיל" - רכוש של אחר שאין צורך להחזירו (בבלי קיא ב)

מסכת בבא מציעא - דיני עסקאות ממוניות - מציאות, שמירות, קניות, הלואות, שכירות, השאלות

א. פרק "שנים אוחזין בטלית" - דיני בעלות על מציאה ודיני החזרת שטרות (בבלי ב א)

ב. פרק "אלו מציאות שלו" - דיני השבת אבידה ודיני סיוע בפריקה וטעינה (בבלי כא א)

ג. פרק "המפקיד אצל חבירו" - דיני שמירה על פיקדון (בבלי לג ב)

ד. פרק "הזהב קונה את הכסף" - דיני קניין מטלטלים ודיני הונאה במקח וממכר (בבלי מד א)

ה. פרק "איזהו נשך" - איסור ריבית (בבלי ס ב)

ו. פרק "השוכר את האמנין" - דיני הונאה וחרטה בשכירת בעלי מקצוע (בבלי עה ב)

ז. פרק "השוכר את הפועלים" - דיני זכויות הפועלים ודיני אחריות השומרים (בבלי פג א)

ח. פרק "השואל את הפרה" - דיני השאלה ושכירת חפצים ודירות (בבלי צד א)

ט. פרק "המקבל שדה מחברו" - דיני אריסות וחכירת שדות, דיני הלנת שכר ודיני לקיחת משכון (בבלי קג א)

י. פרק "הבית והעליה" - דיני בית משותף (בבלי קטז ב)

מסכת בבא בתרא - דיני שכנים, ראיות, חזקות, שטרות, מכר, ירושה

א. פרק "השותפין" - דיני שותפים בנכס - שכנים בחצר, אזרחים בעיר (בבלי ב א)

ב. פרק "לא יחפור" - נזקי שכנים ואזרחים בעיר (בבלי יז א)

ג. פרק "חזקת הבתים" - דיני חזקה - ראיות על בעלות בנכסים (בבלי כח א)

ד. פרק "המוכר את הבית" - מכירת מקרקעין - מה נכלל בהסכם (בבלי סא א)

ה. פרק "המוכר את הספינה" - מכירת מטלטלים - מה נכלל בהסכם, מתי נגמרת העיסקה ומתי מותר לבטלה (בבלי עג א)

ו. פרק "המוכר פירות" - מכירת פירות ויין, חוזי בניית בתים וקברים, זכויות מעבר דרך קרקע פרטית (בבלי צב א)

ז. פרק "האומר לחברו בית כור" - מכירת קרקעות שחלקן פגומות (בבלי קב ב)

ח. פרק "יש נוחלין ומנחילין" - דיני ירושה מן התורה (בבלי קח א)

ט. פרק "מי שמת" - דיני ירושה מתקנות ומנהגים (בבלי קלט ב)

י. פרק "גט פשוט" - דיני שטרות וערבויות, זהירות מזיופים ומקנוניות (בבלי קס א)

מסכת סנהדרין - מערכות השלטון והמשפט בישראל - מבנה, סמכויות, עונשים, עיקרי האמונה

א. פרק "דיני ממונות בשלשה" - מבנה מערכת המשפט - ערכאות, מספרי שופטים, תחומי שיפוט (בבלי ב א)

ב. פרק "כהן גדול דן" - דיני הכהן הגדול והמלך (בבלי יח א)

ג. פרק "דיני ממונות בשלשה" - בחירת הדיינים והעדים וסדרי הדיון בדיני ממונות (בבלי כג א)

ד. פרק "אחד דיני ממונות" - הלכות מיוחדות לדיני נפשות (בבלי לב א)

ה. פרק "היו בודקין אותן" - חקירת העדים וסיום הדין בדיני נפשות (בבלי מ א)

ו. פרק "נגמר הדין" - דיני הוצאה להורג, ובפרט דיני סקילה (בבלי מב ב)

ז. פרק "ארבע מיתות נמסרו" - אופן הוצאה להורג בשריפה, הרג וחנק; עבירות שעונשן סקילה (בבלי מט ב)

ח. פרק "בן סורר ומורה" - דיני בן סורר ומורה, ודיני הריגה לצורך מניעת עבירה (בבלי סח ב)

ט. פרק "ואלו הן הנשרפין" - עבירות שעונשן שריפה או הרג, ובפרט רצח (בבלי עה א)

י. פרק "חלק" - עבירות על עיקרי האמונה והחיים, ודיני עיר הנידחת (בבלי צ א)

יא. פרק "אלו הן הנחנקין" - עבירות שעונשן חנק, בפרט זקן ממרא ונביא שקר (בבלי פד ב)

סדר קדשיםעריכהסדר טהרותעריכה