משנה תרומות ז ד

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר זרעים · מסכת תרומות · פרק ז · משנה ד | >>

זה הכלל: כל המשלם קרן וחומש, התשלומין תרומה, אם רצה הכהן למחול, אינו מוחל.

וכל המשלם את הקרן ואינו משלם את החומש, התשלומין חולין, אם רצה הכהן למחול, מוחל.

משנה מנוקדת

זֶה הַכְּלָל:

כָּל הַמְשַׁלֵּם קֶרֶן וָחֹמֶשׁ, הַתַּשְׁלוּמִין תְּרוּמָה;
אִם רָצָה הַכֹּהֵן לִמְחוֹל, אֵינוֹ מוֹחֵל.
וְכָל הַמְשַׁלֵּם אֶת הַקֶּרֶן וְאֵינוֹ מְשַׁלֵּם אֶת הַחֹמֶשׁ, הַתַּשְׁלוּמִין חֻלִּין;
אִם רָצָה הַכֹּהֵן לִמְחוֹל, מוֹחֵל:

נוסח הרמב"ם

זה הכלל -

כל המשלם, קרן וחומש -
התשלומין - תרומה.
ואם רצה הכוהן למחול - אינו מוחל.
וכל המשלם את הקרן,
ואינו משלם את החומש -
התשלומין - חולין.
ואם רצה הכוהן למחול - מוחל.

פירוש הרמב"ם

כבר בארנו כי החומש אינו מתחייב אלא באוכל בשגגה. וכי הכל תרומה לאמרו "וחמישיתו יוסף עליו, ונתן לכהן את הקדש"(ויקרא כב, יד). ואין לו רשות ליתנו במתנה (אלא) לישראל, כי ישראל אסור לאכול בתרומה.

וכל מקום שלא יתחייב חומש, התשלומין חולין, ולפיכך מותר לו לאוכלם או ליקח אותם לעצמו, אם נתנם לו הכהן:

פירוש רבינו שמשון

פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לוויקיטקסט והשלימו אותו. ייתכן שתמצאו פירוט בדף השיחה.

פירוש רבי עובדיה מברטנורא

' -אין פירוש למשנה זו

פירוש תוספות יום טוב

זה הכלל. ואל תתמה דליכא לאתויי בזה הכלל דכי האי גוונא איתא נמי במס' מגילה פ"ד משנה ב ומפרשינן בגמרא [כב:] דלסימן בעלמא וכו'. ועוד תמצא בפ"ב דמעשר שני ופ"ב דסוכה [מ"ג] ובפ"ק דמגילה [מ"י] ובפ"ב דשקלים [מ"ה] ובפ"ב דגיטין וריש פ"ג דעדיות ובפרק כ"ז דכלים וריש פרק קמא דאהלות:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

.אין פירוש למשנה זו

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

זה הכלל וכו':    פי' הר"ש שירילי"ו ז"ל סימנא יהיב למלתי'. למדו הרב ז"ל ממה שכתבתי במגילה ר"פ הקורא עומד. ודכוותייהו איכא טובא במשנה והביאם בתי"ט אע"פ שהוא עצמו פי' קצת ממה שהביא פה לסימנא במקומן פי' למאי אתו:

תפארת ישראל

יכין

אם רצה הכהן למחול אינו מוחל:    דהתשלומין קודש ודין תרומה יש לו. אבל פשוט דרשאי הכהן לאחר שהפרישו לתתו לו במתנה שימכרנה לכל כהן שירצה בדמי תרומה:

בועז

פירושים נוספים