תפארת ישראל על תרומות ז


דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום בו בוצעה ההגהה האחרונה.

יכין עריכה

משנה א עריכה

האוכל תרומה מזיד:    בלא התראה דחייב מיתה בידי שמים. ולא מפטר מתשלומים דאי בהתרו בו מדלוקה אינו משלם:

משלם את הקרן:    הכא כ"ע מודו דאינו משלם רק דמי תרומה:

התשלומין חולין:    לפיכך אם וכו':

משנה ב עריכה

משלמת את הקרן:    כשאר גזלן וכסי' ב':

ואינה משלמת את החומש:    דאינה זרה מדאפשר שתחזור לבית אביה. וכיון שאינה משלמת החומש אין התשלומין נעשות תרומה ומותרת נמי לשלם בדמי'. וכיון שאין צריכה לשלם רק משום גזל א"כ אם היא תרומה שאין צריכה ליתנו לכהן כגון שירשתו מאביה כהן אין צריכה לשלם כלל:

ומיתתה בשרפה:    בזנתה תחת בעלה ישראל:

נשאת לאחד מכל הפסולין:    שמשנבעלה לחלל נתין ממזר ושאר פסולים. נאסרה בתרומה לעולם:

וחכמים אומרים זו וזו משלמות את הקרן ואינן משלמות את החומש:    מדהיתה פ"א ראוי' לחזור:

משנה ג עריכה

המאכיל את בניו קטנים:    שפטורים מתשלומים:

ואת עבדיו...האוכל...והאוכל...:    או או:

האוכל תרומת חוצה לארץ:    היינו מבבל שהוא תקנת נביאים או ממצרים עמון ומואב שהוא תקנת חכמים [כידים פ"ד מ"ג] וכולן רק מדרבנן. ואפ"ה אוסרת תערובתה:

והאוכל פחות מכזית תרומה:    דג' חלוקים יש. באכל כזית אף שאינו שוה פרוטה חייב קרן וחומש אם יש בחומש ש"פ. ובאין כזי' ושוה פרוטה חייב קרן ולא חומש והיינו בבא דהכא. ובאין כזי' ולא שוה פרוטה פטור מכלום:

משנה ד עריכה

אם רצה הכהן למחול אינו מוחל:    דהתשלומין קודש ודין תרומה יש לו. אבל פשוט דרשאי הכהן לאחר שהפרישו לתתו לו במתנה שימכרנה לכל כהן שירצה בדמי תרומה:

משנה ה עריכה

שתי קופות:    פאססער מלאות תבואה:

הרי אני אומר לתוך של תרומה נפלה:    אע"ג שאין בחולין רוב נגד הסאה דתרומה בזה"ז מד"ס. אבל בתרומה דאו' צריך עכ"פ רוב בחולין דאז ג"כ אסור התערובות רק מדרבנן. מיהו כ"ז ביש לתלות שנפלה לתרומה שאינה מתקלקלת ע"י הנפילה. וכ"כ א' טמא וא' טהור או א' דמוע וא' אינו דמוע תמיד תלינן בהמקולקל כבר. אבל בא' חולין וא' טבל או מעשר. לא תלינן שנפלה לטבל ולמעשר דמדהם מתקלקלים ג"כ ע"י נפילה זו. מה חזית לאסור הטבל טפי מהחולין:

ואיזו היא של חולין:    הרי וודאי שניהן אסורין דבאיז' מהן נתלה שהיא של תרומ' ולא תתקלקל חבירתה:

אכל אחת מהן פטור והשניה נוהג בה כתרומה וחייבת בחלה:    מספק:

ר' יוסי פוטרה:    דהו"ל כדמוע דפטור מחלה:

אכל אחר את השניה פטור:    דוקא בבאו לשאל זא"ז כ"א על עצמו:

משנה ו עריכה

ור' יוסי פוטר:    נקט פלוגתי' במשנה ה' לרבותא דר' יוסי. דאע"ג שהתרומה בעין פוטר והדר נקט משנה ו' לרבותא דר"מ. דאף בתערובות מחייב. ותו נקט משנה ז' דאע"ג דאין ממשו' התרומה כאן כלל מחייב ר"מ. וגם אצטריך למנקטה לאשמעי' החילוק בין זרע כלה או לא:

מדמעות כקטנה שבשתיהן:    כלעיל פ"ב מ"ב:

משנה ז עריכה

זרע את אחת מהן פטור:    ר"ל הגדולין חולין. דכל זורע תרומה בשוגג יופך [כרפ"ט] ובלא הפך הגדולין תרומה:

בדבר שזרעו כלה:    כחטין ושעורים:

ובדבר שאין זרעו כלה:    כשום ובצלים:

אסור:    והוא שזרע שניי' עד שלא קצר ראשונה:

בועז עריכה

הלכתא גבירתא עריכה