משנה תרומות ה ה

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר זרעים · מסכת תרומות · פרק ה · משנה ה | >>

סאה תרומה שנפלה למאה, הגביהה ונפלה למקום אחר, רבי אליעזר אומר, מדמעת כתרומה ודאי.

וחכמים אומרים, אינה מדמעת אלא לפי חשבון.

משנה מנוקדת

סְאָה תְּרוּמָה שֶׁנָּפְלָה לְמֵאָה, הִגְבִּיהָהּ וְִנָפְלָה לְמָקוֹם אַחֵר,

רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר, מְדַמַּעַת כִּתְרוּמָה וַדַּאי.
וַחֲכָמִים אוֹמְרִים, אֵינָה מְדַמַּעַת אֶלָּא לְפִי חֶשְׁבּוֹן:

נוסח הרמב"ם

סאה תרומה שנפלה למאה,

הגביהה, ונפלה למקום אחר -
רבי אליעזר אומר:
מדמעת - כתרומה ודאי.
וחכמים אומרים:
אינה מדמעת - אלא לפי חשבון.

פירוש הרמב"ם

לפי חשבון - הוא כי סאה תרומה שנפלה למאה והגביהה, נחשב אותה שאין בה מתרומה ודאית אלא חלק ממאה מסאה, לפי שהיא במאה סאה נתערבה.

ואם נפלה למקום אחר עם סאה אחת בלבד, אינה מדמעת, שאנחנו אומרים חלק ממאה מסאה נפל בסאה, ואינו מדמע אבל תעלה באחד ומאה, ואם נתערבו בפחות מסאה אז יהיה מדומע.

ואין הלכה כרבי אליעזר:

פירוש רבינו שמשון

כתרומה ודאי. בריש נוטל (דף קמב.) בעי למימר דקסבר ר"א תרומה בעינה מחתה:

לפי חשבון. דמאה ואחד ממה שנופל נחשב תרומה:

פירוש רבי עובדיה מברטנורא

כתרומה ודאי - רבי אליעזר לטעמיה דאמר שאני אומר סאה שנפלה היא סאה שעלתה:

אינה מדמע אלא לפי חשבון - והסאה שהגביה אין בה אלא חלק אחד ממאה תרומה והשאר חולין:

פירוש תוספות יום טוב

פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לוויקיטקסט והשלימו אותו. ייתכן שתמצאו פירוט בדף השיחה.

פירוש עיקר תוספות יום טוב

.אין פירוש למשנה זו

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

ר' אליעזר אומר מדמעת כתרומה ודאי:    בריש פ' נוטל מפרש דקסבר ר"א תרומה בעינה מחתא ואינה מעורבת ואם נפלה למקום אחר שאין שם מאה חולין מדמעתן. והיינו דקאמר לעיל סי' ב' שאני אומר סאה שנפלה היא סאה שעלתה וכמו שאכתוב בסמוך:

תפארת ישראל

יכין

סאה תרומה שנפלה למאה:    חולין:

הגביהה ונפלה למקום אחר רבי אליעזר אומר מדמעת כתרומה ודאי:    לטעמי' במ"ב דאמרינן סאה שנפלה עלתה:

וחכמים אומרים אינה מדמעת אלא לפי חשבון:    שאין בסאה שעלתה רק א' מק' תרומה ולא שיהא במקום שנפל לשם ק' נגד חלק הק' מהסאה שנפל לשם דהרי בל"ז בהסא' שנפלה עצמה יש ק' נגד התרומה שמעורב בה. אלא רבנן ס"ל דצריך להרים מתערובות הב' רק חלק ק' מהסאה:

בועז

פירושים נוספים