משנה פאה ד ב

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר זרעים · מסכת פאה · פרק ד · משנה ב | >>

לחצו כאן למהדורת ויקיטקסט המבוארת

בדלית ובדקל אינו כן, אפילו תשעים ותשעה אומרים לבוז ואחד אומר לחלק, לזה שומעין, שאמר כהלכהז.

משנה מנוקדת

בְּדָלִית וּבְדֶקֶל אֵינוֹ כֵן;

אֲפִלּוּ תִּשְׁעִים וְתִשְׁעָה אוֹמְרִים לָבֹז וְאֶחָד אוֹמֵר לְחַלֵּק, לָזֶה שׁוֹמְעִין, שֶׁאָמַר כַּהֲלָכָה.

נוסח הרמב"ם

ובדלית ובדקל - אינו כן.

אפילו תשעים ותשעה אומרין לבוז,
ואחד אומר לחלק - לזה שומעין, שאמר כהלכה.

פירוש הרמב"ם

פירוש רבינו שמשון

(פירוש הר"ש מחבר משניות א' וב' יחד. ראו לעיל משנה א')

פירוש רבי עובדיה מברטנורא

בדלית ובדקל - שמצותן בתלוש:

פירוש תוספות יום טוב

[*ואחד אומר לחלק לזה שומעין וכו'. שאפילו הוא זקן ותש כח או חולה שהרי מה שאמר לחלק מפני חלישותו הוא אפילו הכי שומעין לו כך מצאתי בפירוש הנ"ל]:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

(ז) (על המשנה) שאמר כהלכה. ואפילו הוא זקן ותש כח או חולה שהרי מה שאומר לחלק מפני חלישותו הוא אפ"ה שומעין לו. שם:

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

בדלית ובדקל:    ירושלמי תני בשם ר"מ כל האילנות סכנה ורבנן אמרין אין סכנה אלא הדלית והדקל בלבד הדלית מפני חלישותה והדקל מפני גובהו. ובס' יראים סי' ק"ס בדלית ובדקל פי' שהרכיבו התבואה והגפן על הדקל ע"כ. וקרוב לזה נראה שגורס רד"ק ז"ל במכלול בחלק הדקדוק עלה נ"ח אם לא נפל טעות שם וז"ל שם וכן זכרוהו במשנה ובדלית הדקל בעה"ב מוריד ומחלק לעניים ע"כ. אכן בשרשים בחלק הענין כתב בדלית ובדקל ע"כ. וקשה לע"ד על ס' יראים דהא תמרים נמי חייבין בפאה כדתנן לעיל בפ"ק ושמא דהא קמ"ל בפירושו ז"ל דלא מיבעי לפירות דקל גופיה דמוריד ומחלק אלא אפילו למה שמורכב על הדקל אע"ג דהיא מלתא דלא שכיחא מוריד ומחלק. ודוחק. וכתב הר"ש ז"ל דמסיק בירושל' שאפי' תאמר קורא שם פאה למעלה הטריחו על בעה"ב שתהא הוצאה משלו ע"כ:

תפארת ישראל

יכין

בדלית ובדקל אינו כן אפילו תשעים ותשעה אומרים לבוז ואחד אומר לחלק לזה שומעין שאמר כהלכה:    אף שאינו מתכוון להלכה. רק משום שחלש מחבריו:

בועז


להלכתא גבירתא של תפארת ישראל לחץ כאן

פירושים נוספים