משנה מעשר שני ה יד

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר זרעים · מסכת מעשר שני · פרק ה · משנה יד | >>

מכאן אמרו: ישראלכא וממזרים מתוודים, אבל לא גרים ולא עבדים משוחררים, שאין להם חלק בארץ.

רבי מאיר אומר: אף לא כהנים ולויים, שלא נטלו חלק בארץ.

רבי יוסי אומר: יש להם ערי מגרש.

משנה מנוקדת

מִכָּאן אָמְרוּ:

יִשְׂרָאֵל וּמַמְזֵרִים מִתְוַדִּים;
אֲבָל לֹא גֵּרִים וְלֹא עֲבָדִים מְשֻׁחְרָרִים,
שֶׁאֵין לָהֶם חֵלֶק בָּאָרֶץ.
רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר:
אַף לֹא כֹּהֲנִים וּלְוִיִּם,
שֶׁלֹּא נָטְלוּ חֵלֶק בָּאָרֶץ.
רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר:
יֵשׁ לָהֶם עָרֵי מִגְרָשׁ:

נוסח הרמב"ם

מכאן אמרו:

ישראל וממזרים - מתוודים.
אבל - לא גרים,
ולא עבדים משוחררים,
שאין להם חלק - בארץ.
רבי מאיר אומר:
אף לא כהנים, ולוים,
שלא נטלו חלק בארץ.
רבי יוסי אומר:
יש להן ערי מגרש.

פירוש הרמב"ם

לפי שלשון פרשת הוידוי הוא "אשר נתתה לנו", ראוי שלא יתוודה גר ולא עבד משוחרר כמו שזכר.

והלכה כרבי יוסי:

פירוש רבינו שמשון

מכאן אמרו. מדכתיב ואת האדמה אשר נתתה לנו:

פירוש רבי עובדיה מברטנורא

מכאן אמרו. מדכתיב ואת האדמה אשר נתת לנו:

יש להם ערי מגרש - ויכולים להתודות על המעשרות שמביאין ממגרש הערים שלהן. והלכה כר"י:

פירוש תוספות יום טוב

ישראל. דאילו כהנים ולוים פליגי בהו ר"מ ור' יוסי בסיפא:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

(כא) (על המשנה) ישראל. דאילו כהנים ולויים, פליגי בהו ר' מאיר ור' יוסי בסיפא:

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

מכאן אמרו ישראל וממזרים:    כצ"ל:

ר' יוסי אומר יש להם ערי מגרש:    פי' ר"ע ז"ל ויכולין להתודות על המעשרות שמביאים ממגרש הערים שלהן. הקשה הר"ס ז"ל למה לא יתודו אפי' על מה שמביאים מערים אחרים שקנו כמו ישראל שמכר אחוזתו וקנה קרקע אחר שמתודה והר"ש ז"ל לא כתב זה ע"כ. ונראה דת"ק דמתני' ר' יוסי הוא וטעמא דר"מ ור' יוסי מפ' בירוש' דר"מ אזיל לטעמיה דאמר בס"פ שני דמסכת מכות לא היו מעלין ללוים שכר ישראל הבא לדור אצלן או רוצח שצריך לדור שם דהא כתיב ונחלה לא יהיה לו בקרב אחיו ור' יוסי ס"ל כר' יהודה דפליג התם אר"מ ואמר דמעלין להם שכר דלבית דירה ניתנו והלכך נמי סבר הכא דמתודין:

תפארת ישראל

יכין

מכאן אמרו:    מדכתיב האדמה אשר נתת לנו:

ר' יוסי אומר יש להם ערי מגרש:    ויתוודו אמעשרות שמשדי מגרשן:

בועז

פירושים נוספים