משנה יבמות ז ו

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר נשים · מסכת יבמות · פרק ז · משנה ו | >>

לחצו כאן למהדורת ויקיטקסט המבוארת

כהן גדול פעמים שהוא פוסל.

כיצד? בת כהן לישראל, וילדה הימנו בת, והלכה הבת וניסת לכהן, וילדה הימנו בן, הרי זה ראוי להיות כהן גדול עומד ומשמש על גבי המזבח.

מאכיל את אמו כב ופוסל את אם אמו.

וזאת אומרת, לא כבני כהן גדול, שהוא פוסלני מן התרומה.

משנה מנוקדת

כֹּהֵן גָּדוֹל,

פְּעָמִים שֶׁהוּא פּוֹסֵל.
כֵּיצַד?
בַּת כֹּהֵן לְיִשְׂרָאֵל,
וְיָלְדָה הֵימֶנּוּ בַּת,
וְהָלְכָה הַבַּת וְנִיסֵת לְכֹהֵן וְיָלְדָה הֵימֶנּוּ בֵּן,
הֲרֵי זֶה רָאוּי לִהְיוֹת כֹּהֵן גָּדוֹל עוֹמֵד וּמְשַׁמֵּשׁ עַל גַּבֵּי הַמִּזְבֵּחַ.
מַאֲכִיל אֶת אִמּוֹ,
וּפוֹסֵל אֶת אֵם אִמּוֹ.
וְזֹאת אוֹמֶרֶת:
לֹא כִּבְנִי כֹּהֵן גָּדוֹל,
שֶׁהוּא פּוֹסְלֵנִי מִן הַתְּרוּמָה:

נוסח הרמב"ם


פירוש הרמב"ם

ומן העיקרים שלנו, שכל זמן שיהיה לכוהנת זרע מישראל, בין שיהיו זכרים או נקבות, לא תאכל בתרומה. ולשון ספרא "ובן אין לה"(ויקרא כב, יג), אין לי אלא בנה, בתה ובת בנה ובת בתה ובן בתה ובן בת בתה מניין?, תלמוד לומר "וזרע אין לה"(ויקרא כב, יג) עיין עליה, רוצה לומר תדין על הזרע וזרע הזרע עד שיכלה.

ועל זה הדמיון בעצמו, אם היתה ישראלית לכהן, כל זמן שיהיה לה ממנו זרע או זרע הזרע עד סוף כל הדורות, תאכל בתרומה:


פירוש רבי עובדיה מברטנורא

ופוסל את אם אמו - דאי לאו הוא, היתה אם אמו חוזרת לתרומה דבית אביה לאחר מיתת בתה. וכל זמן שזה קיים אינה חוזרת לתרומה דכתיב (ויקרא כב) וזרע אין לה, עיין עליה, או בת בת הבת, או בן בן הבן, או בת בת הבן עד סוף כל הדורות:

לא כבני כהן גדול - כלומר לא ירבו כמותו בישראל שהוא פוסלני מן התרומה:

פירוש תוספות יום טוב

מאכיל את אמו. לאחר מיתת אביו. רש"י:

ופוסל אם אמו. כתב הר"ב דכתיב וזרע אין לה עיין עליה כו' עמ"ש במ"ה פרק ב':

פירוש עיקר תוספות יום טוב

(כב) (על המשנה) אם אמו. לאחר מיתת אביו. רש"י:

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

כיצד בת כהן שנשאת לישראל וילדה ממנו בת:    כך הגיה ה"ר יהוסף ז"ל:

וזאת אומרת כו':    בברייתא קתני דזאת אומרת הריני כפרת בן בתי כוזא דהיינו ממזר שהוא גרוע שמאכילני בתרומה ואיני כפרת בן בתי כדא פי' שהוא כהן גדול שהוא חשוב מפני שפוסלני מן התרומה. ועיין בת"כ פ' אמור אכולהו פירקין ופרק ה' ופרק ו':

{{#קיים:תפארת ישראל על יבמות ז|

תפארת ישראל

יכין

מאכיל את אמו:    שמת בעלה:

וזאת:    זקינתו:

אומרת לא כבני כהן גדול:    ר"ל לא ינהגו כמותו:

בועז


פירושים נוספים