משנה יבמות ז רמבם

נוסח הרמב"םעריכה

(א) אלמנה - לכוהן גדול,

גרושה, וחלוצה - לכוהן הדיוט,
הכניסה לו - עבדי מלוג, ועבדי צאן ברזל,
עבדי מלוג - לא יאכלו בתרומה,
ועבדי צאן ברזל - יאכלו.
ואלו הן עבדי מלוג -
אם מתו - מתו לה,
ואם הותירו - הותירו לה,
אף על פי שהוא חייב במזונותם - לא יאכלו בתרומה.


(ב) בת ישראל - שנישאת לכוהן,

הכניסה לו - בין עבדי מלוג, בין עבדי צאן ברזל,
הרי אלו - יאכלו.
בת כוהן - שנישאת לישראל,
הכניסה לו - בין עבדי מלוג, בין עבדי צאן ברזל,
הרי אלו - לא יאכלו.


(ג) בת ישראל - שנישאת לכוהן,

ומת - והניחה מעוברת,
לא יאכלו עבדיה בתרומה - מפני חלקו של עובר,
והעובר פוסל - ואינו מאכיל,
דברי רבי יוסי.
אמרו לו:
מאחר שהעדותה בנו -
על בת ישראל - לכוהן,
ועל בת כוהן - לכוהן,
ומת - והניחה מעוברת,
לא יאכלו עבדיה בתרומה - מפני חלקו של עובר.


(ד) העובר, והיבם,

והאירוסין, והחירש,
ובן תשע שנים ויום אחד,
פוסלין - ולא מאכילין.
ספק שהוא בן תשע שנים ויום אחד - ספק שאינו,
ספק שהביא שתי שערות - ספק שלא הביא,
נפל הבית - עליו ועל בת אחיו,
ואין ידוע איזה מהן - מת ראשון,
צרתה חולצת - ולא מתייבמת.


(ה) האונס, והמפתה, והשוטה -

לא פוסלין - ולא מאכילין.
אם אינן ראויין - לבוא בישראל,
הרי אלו - פוסלין.
כיצד?
היה ישראל -
שבא על בת כוהן - תאכל בתרומה.
עיברה - לא תאכל בתרומה.
נחתך העובר במעיה - תאכל.
היה כוהן -
שבא על בת ישראל - לא תאכל בתרומה.
עיברה - לא תאכל.
ילדה - תאכל.
נמצא כוחו של בן - גדול משל אב.
העבד - פוסל משום ביאה,
ואינו פוסל - משום זרע.
כיצד?
בת ישראל - לכוהן,
ובת כוהן - לישראל,
וילדה ממנו - בן,
והלך הבן - ונכבש על השפחה,
וילדה ממנו בן - הרי זה עבד.
היתה אם אביו -
בת ישראל לכוהן - לא תאכל בתרומה,
בת כוהן לישראל - תאכל בתרומה.


ממזר - פוסל, ומאכיל.

כיצד?
בת ישראל - לכוהן,
ובת כוהן - לישראל,
וילדה ממנו - בת,
והלכה הבת - ונישאת לעבד,
או שנישאת לנוכרי,
וילדה ממנו בן - הרי זה ממזר.
היתה אם אימו -
בת ישראל לכוהן - תאכל בתרומה,
בת כוהן לישראל - לא תאכל בתרומה.


כוהן גדול - פעמים שהוא פוסל.

כיצד?
בת כוהן - שנישאת לישראל,
וילדה ממנו - בת,
והלכה הבת - ונישאת לכוהן,
וילדה ממנו בן,
הרי זה ראוי - להיות כוהן גדול,
עומד ומשמש - על גבי המזבח.
מאכיל - את אימו,
ופוסל - את אם אימו.
וזאת אומרת -
לא כבני כוהן גדול,
שהוא פוסלני - מן התרומה.


הדף הראשי של משנה יבמות ז