פתיחת התפריט הראשי

משנה יבמות ז רמבם

נוסח הרמב"םעריכה

(א) אלמנה לכוהן גדול גרושה וחלוצה לכוהן הדיוט הכניסה לו עבדי מלוג ועבדי צאן ברזל עבדי מלוג לא יאכלו בתרומה ועבדי צאן ברזל יאכלו ואלו הן עבדי מלוג אם מתו מתו לה ואם הותירו הותירו לה אף על פי שהוא חייב במזונותם לא יאכלו בתרומה.

(ב) בת ישראל שנישאת לכוהן הכניסה לו בין עבדי מלוג בין עבדי צאן ברזל הרי אלו יאכלו בת כוהן שנישאת לישראל הכניסה לו בין עבדי מלוג בין עבדי צאן ברזל הרי אלו לא יאכלו (ג) בת ישראל שנישאת לכוהן ומת והניחה מעוברת לא יאכלו עבדיה בתרומה מפני חלקו של עובר שהעובר פוסל ואינו מאכיל דברי רבי יוסי אמרו לו מאחר שהעדות בנו על בת ישראל לכוהן ועל בת כוהן לכוהן ומת והניחה מעוברת לא יאכלו עבדיה בתרומה מפני חלקו של עובר.

(ד) העובר והיבם והאירוסין והחירש ובן תשע שנים ויום אחד פוסלין ולא מאכילין ספק שהוא בן תשע שנים ויום אחד ספק שאינו ספק שהביא שתי שערות ספק שלא הביא נפל הבית עליו ועל בת אחיו ואין ידוע איזה מהן מת ראשון צרתה חולצת ולא מתייבמת.

(ה) האונס והמפתה והשוטה לא פוסלין ולא מאכילין אם אינן ראויין לבוא בישראל הרי אלו פוסלין כיצד היה ישראל שבא על בת כוהן תאכל בתרומה עיברה לא תאכל בתרומה נחתך העובר במעיה תאכל היה כוהן שבא על בת ישראל לא תאכל בתרומה עיברה לא תאכל ילדה תאכל נמצא כוחו של בן גדול משל אב העבד פוסל משום ביאה ואינו פוסל משום זרע כיצד בת ישראל לכוהן ובת כוהן לישראל וילדה ממנו בן והלך הבן ונכבש על השפחה וילדה ממנו בן הרי זה עבד הייתה אם אביו בת ישראל לכוהן לא תאכל בתרומה בת כוהן לישראל תאכל בתרומה.

ממזר פוסל ומאכיל כיצד בת ישראל לכוהן ובת כוהן לישראל וילדה ממנו בת והלכה הבת ונישאת לעבד או שנישאת לנוכרי וילדה ממנו בן הרי זה ממזר הייתה אם אימו בת ישראל לכוהן תאכל בתרומה בת כוהן לישראל לא תאכל בתרומה.

כוהן גדול פעמים שהוא פוסל כיצד בת כוהן שנישאת לישראל וילדה ממנו בת והלכה הבת ונישאת לכוהן וילדה ממנו בן הרי זה ראוי להיות כוהן גדול עומד ומשמש על גבי המזבח מאכיל את אימו ופוסל את אם אימו וזאת אומרת לא כבני כוהן גדול שהוא פוסלני מן התרומה.

הדף הראשי של משנה יבמות ז