משנה טהרות ה דפוסים

<< | משנה טהרות ה דפוסים | >>

משנה אעריכה

השרץ והצפרדע ברשות הרבים, וכן כזית מן המת וכזית מן הנבלה, ועצם מן המת ועצם מן הנבלה, וגוש מארץ טהורה וגוש מבית הפרס, גוש מארץ טהורה וגוש מארץ העמים,

שני שבילין, אחד טמא ואחד טהור, הלך באחד מהם ואין ידוע באיזה מהן הלך, האהיל על אחד מהם ואין ידוע על איזה מהן האהיל, הסיט את אחד מהם ואין ידוע איזה מהם הסיט, רבי עקיבא מטמא, וחכמים מטהרים.

משנה בעריכה

אחד שאמר, נגעתי בזה ואיני יודע אם הוא טמא ואם הוא טהור, נגעתי ואיני יודע באיזה משניהם נגעתי, רבי עקיבא מטמא, וחכמים מטהרים.

רבי יוסי מטמא בכולן, ומטהר בשביל, שדרך בני אדם להלוך ואין דרכם ליגע.

משנה געריכה

שני שבילים, אחד טמא ואחד טהור, הלך באחד מהם ועשה טהרות ונאכלו, הזה ושנה וטבל וטהר, והלך בשני ועשה טהרות, הרי אלו טהורות.

אם קיימות הראשונות, אלו ואלו תלויות.

אם לא טהר בינתיים, הראשונות תלויות והשניות ישרפו.

משנה דעריכה

השרץ והצפרדע ברשות הרבים, נגע באחד מהם ועשה טהרות ונאכלו, טבל, נגע בשני ועשה טהרות, הרי אלו טהורות.

אם קיימות הראשונות, אלו ואלו תלויות.

אם לא טבל בינתיים, הראשונות תלויות והשניות ישרפו.

משנה העריכה

שני שבילין, אחד טמא ואחד טהור, הלך באחד מהן ועשה טהרות, ובא חבירו והלך בשני ועשה טהרות, רבי יהודה אומר, אם נשאלו זה בפני עצמו וזה בפני עצמו, טהורים.

ואם נשאלו שניהם כאחד, טמאים.

רבי יוסי אומר, בין כך ובין כך, טמאים.

משנה ועריכה

שני ככרים, אחד טמא ואחד טהור, אכל את אחד מהם ועשה טהרות ובא חברו ואכל את השני ועשה טהרות, רבי יהודה אומר, אם נשאלו זה בפני עצמו וזה בפני עצמו, טהורין.

ואם נשאלו שניהן כאחת, טמאים.

רבי יוסי אומר, בין כך ובין כך, טמאים.

משנה זעריכה

מי שישב ברשות הרבים ובא אחד ודרס על בגדיו, או שרקק ונגע ברוקו, על רוקו שורפים את התרומה, ועל בגדיו הולכין אחר הרוב.

ישן ברשות הרבים ועמד, כליו טמאים מדרס, דברי רבי מאיר.

וחכמים מטהרין.

נגע באחד בלילה, ואין ידוע אם חי אם מת, ובשחר עמד ומצאו מת, רבי מאיר מטהר.

וחכמים מטמאים, שכל הטומאות כשעת מציאתן.

משנה חעריכה

שוטה אחת בעיר, או נכרית, או כותית, כל הרוקים שבעיר טמאין.

מי שדרסה אשה על בגדיו, או שישבה עמו בספינה, אם מכירתו שהוא אוכל בתרומה, כליו טהורין.

ואם לאו, ישאלנה.

משנה טעריכה

עד אומר נטמא, והוא אומר לא נטמאתי, טהור.

שנים אומרים נטמאת, והוא אומר לא נטמאתי, רבי מאיר מטמא.

וחכמים אומרים, הוא נאמן על ידי עצמו.

עד אומר נטמא, ושנים אומרים לא נטמא, בין ברשות היחיד בין ברשות הרבים, טהור.

שנים אומרים נטמא, ועד אומר לא נטמא, בין ברשות היחיד בין ברשות הרבים, טמא.

עד אומר נטמא ועד אומר לא נטמא, אשה אומרת נטמא ואשה אומרת לא נטמא, ברשות היחיד, טמא.

ברשות הרבים, טהור.

<< | משנה טהרות ה דפוסים | >>