משנה טהרות ב דפוסים

<< | משנה טהרות ב דפוסים | >>

משנה אעריכה

האשה שהיתה כובשת ירק בקדרה ונגעה בעלה חוץ לקדרה במקום הנגוב, אף על פי שיש בו כביצה, הוא טמא והכל טהור.

נגעה במקום המשקה, אם יש בו כביצה, [ הכל טמא.

אין בו כביצה ], הוא טמא והכל טהור.

חזר לקדרה, הכל טמא.

היתה מגע טמא מת ונגעה בין במקום המשקה בין במקום הנגוב, אם יש בו כביצה, הכל טמא.

אין בו כביצה, הוא טמא והכל טהור.

היתה טבולת יום מנערת את הקדרה בידים מסואבות, וראתה משקין על ידיה, ספק מן הקדרה נתזו, ספק שהקלח נגע בידיה, הירק פסול והקדרה טהורה.

משנה בעריכה

רבי אליעזר אומר, האוכל אוכל ראשון, ראשון.

אוכל שני, שני.

אוכל שלישי, שלישי.

רבי יהושע אומר, האוכל אוכל ראשון ואוכל שני, שני.

שלישי, שני לקדש ולא שני לתרומה.

בחולין שנעשו לטהרת תרומה.

משנה געריכה

הראשון שבחולין, טמא ומטמא.

השני, פוסל ולא מטמא.

והשלישי, נאכל בנזיד הדמע.

משנה דעריכה

הראשון והשני שבתרומה, טמאים ומטמאים.

השלישי, פוסל ולא מטמא.

והרביעי נאכל בנזיד הקדש.

משנה העריכה

הראשון והשני והשלישי שבקדש, טמאין ומטמאין.

הרביעי, פוסל ולא מטמא.

והחמישי, נאכל בנזיד הקדש.

משנה ועריכה

השני שבחולין, מטמא משקה חולין, ופוסל לאוכלי תרומה.

השלישי שבתרומה, מטמא משקה קדש, ופוסל לאוכלי קדש שנעשו לטהרת הקדש.

אבל אם נעשו לטהרת תרומה, מטמא שנים ופוסל אחד בקדש.

משנה זעריכה

רבי אליעזר אומר, שלשתן שוין.

האחד שבקדש ושבתרומה ושבחולין, מטמא שנים ופוסל אחד בקדש, מטמא אחד ופוסל אחד בתרומה, ופוסל את החולין.

השני שבכולן, מטמא אחד ופוסל אחד בקדש, ומטמא משקה חולין, ופוסל לאוכלי תרומה.

השלישי שבכולן, מטמא משקה קדש ופוסל לאוכלי קדש.

משנה חעריכה

האוכל אוכל שני, לא יעשה בבית הבד.

וחולין שנעשו על גב קדש, הרי אלו כחולין.

רבי אלעזר בר רבי צדוק אומר, הרי אלו כתרומה, לטמא שנים ולפסול אחד.

<< | משנה טהרות ב דפוסים | >>