משנה טהרות ב ז

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר טהרות · מסכת טהרות · פרק ב · משנה ז | >>

לחצו כאן למהדורת ויקיטקסט המבוארת

רבי אליעזר אומר, שלשתן שוין.

האחד שבקדש ושבתרומה ושבחולין, מטמא שנים ופוסל אחד בקדש, מטמא אחד ופוסל אחד בתרומה, ופוסל את החולין.

השני שבכולן, מטמא אחד ופוסל אחד בקדש, ומטמא משקה חולין, ופוסל לאוכלי תרומה.

השלישי שבכולן, מטמא משקה קדש ופוסל לאוכלי קדש.

נוסח הרמב"ם

רבי אלעזר אומר שלשתן שווין הראשון שבקודש ושבתרומה ושבחולין מטמא שנים ופוסל אחד בקודש מטמא אחד ופוסל אחד בתרומה ופוסל את החולין השני שבכלן מטמא אחד ופוסל אחד בקודש ומטמא משקה חולין ופוסל לאוכלי תרומה השלישי שבכלן מטמא משקה קודש ופוסל לאוכלי קודש.

פירוש הרמב"ם

זה הדבור כולו מבואר ואמתי זולת פרק אחד ממנו והוא אשר חלק בו ר' אליעזר והוא אמרו שטומאת הקדש ואפי' היה התחלתה מן החולין הנה ימצא בה הרביעי כמו שביאר [בד"נ הגי' פה] בו באמרו שהראשון שבחולין תעבור ממנו הטומאה אל הרביעי בקדש ושהוא יטמא השני והשלישי ויפסול הרביעי וכן אמר ששלישי של חולין יפסול גם כן רביעי של קדש ויטמא משקה הקדש וישיבם משקין טמאים וכבר קדם מאמר ת"ק שלא יעשה זה אלא שלישי של תרומה עצמה אמנם חולין שנעשו על טהרת תרומה הנה לא ימצא בהן אלא שנים טמאים ואחד פסול ואפילו בקדש לא תעבור הטומאה אלא השלישי כמו שביארנו וכ"ש אם היה עיקר הטומאה מן החולין עצמן ואין הלכה כר"א:

פירוש רבינו שמשון

הג' שבכולן. לא משכחת ג' בחולין אא״כ נעשו על טהרת תרומה או על טהרת הקדש:

פירוש רבי עובדיה מברטנורא

ר' אליעזר אומר שלשתן שוין - כדמפרש ואזיל, דלית ליה לר' אליעזר טהרתה של תרומה טומאה היא אצל הקודש:

השלישי שבכולן - לא משכחת שלישי בחולין אא"כ נעשו על טהרת תרומה טו. ואין הלכה כר' אליעזר:

פירוש תוספות יום טוב

השלישי שבכולן. כ' הר"ב לא משכחת שלישי בחולין אא"כ נעשו על טהרת תרומה. מסיים הר"ש או על טהרת קדש. ונראה לכאורה שהר"ב השמיט בכוונה כדי לפרש מתני' דהכא דסברה נמי שאין חולין נתפסים בקדושת הקדש. אבל קשיא אדידיה דבמתניתין דלקמן מפרש דהך דהכא סברה דחולין הנעשין על טהרת הקדש כקדש דמו:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

(טו) (על הברטנורא) או על טהרת הקודש. הר"ש. ולכאורה שבכוונה השמיטו הר"ב, כדי לפרש מתניתין דהכא דסברה נמי דאין חולין נתפסים בקדושת הקדש. וקשה, דבמתניתין דלקמן מפרש. למתניתין דהכא איפכא:

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

ר' אלעזר:    גרסינן בלתי יו"ד ולפי דברי הר"ש ז"ל בסוף פירקי' גם בפ' שני דחולין מייתי לה בקוצר. וס"ל לר' אלעזר דאפילו שני שבחולין אינו מטמא כי אם אחד בקדש ועיין במ"ש בס"פ שני דחלה:  

תפארת ישראל

יכין

מטמא שנים ופוסל אחד בקדש:    דבקודש מתפשטת טומאת ראשון של כל הג' עד רביעי:

מטמא אחד ופוסל אחד בתרומה:    דבתרומה מתפשטת הטומאה של ראשון של כל הג'. רק עד שלישי:

ופוסל את החולין:    דבחולין מתפשט טומאתו רק עד השני:

ומטמא משקה חולין:    ר"ל אפילו משקה חולין וכ"ש משקה תרומה וקודש. דכל הפוסל תרומה. מטמא כל משקה להיות תחלה [כלעיל ל"ה]:

השלישי שבכולן:    שלישי בחולין לא משכח"ל רק בשנעשית על טהרת תרומה:

מטמא משקה קדש:    ר"ל רק משקה קודש מטמא. ומשום דכל הפוסל קודש מטמא משקה קודש להיות תחלה, וכדאמרן:

ופוסל לאוכלי קדש:    י"ל רק למאכלי קודש פוסל. ולא למאכלי חולין ותרומה. ונמצא דר"א בתלת פליג אר' יהושע.

  • א) חדא דר"י ס"ל דשלישי של חולין אינו מטמא לשום משקה. דהרי רק בשני של חולין אמר שמטמא כל משקה [כמ"ו]. ור"א הא ס"ל הכא דגם שלישי של חולין פוסל למשקה קודש.
  • ב) ר"י ס"ל דשלישי שבחולין מותר לאכלה רק בנזיד הדמע, מדאין בה כזית תרומה בכדי אכפ"ר. ולר"א שלישי של חולין, לתרומה טהור לגמרי, רק לקודש פוסל.
  • ג) ר"י ס"ל דשלישי של תרומה שנעשה על טהרת תרומה. עושה לקודש הנוגע בו שני [כלעיל ל"ט]. ור"א ס"ל דכל שלישי אינו רק פוסל לקודש:

בועז


להלכתא גבירתא של תפארת ישראל לחץ כאן

פירושים נוספים