משנה טהרות ב רמבם

נוסח הרמב"םעריכה

(א) האישה שהייתה כובשת ירק בקדירה ונגעה בעלה חוץ לקדירה במקום הנגוב אף על פי שיש בו כביצה הוא טמא והכל טהור נגעה במקום המשקה אם יש בו כביצה הכל טמא אין בו כביצה הוא טמא והכל טהור חזר לקדירה הכל טמא הייתה מגע טמא מת נגעה בין במקום המשקה ובין במקום הנגוב אם יש בו כביצה הכל טמא אין בו כביצה הוא טמא והכל טהור הייתה טבולת יום מנערת את הקדירה בידים מסואבות וראת משקין על ידיה ספק מן הקדירה ניתזו ספק שהקלח נגע בידה הירק פסול והקדירה טהורה.

(ב) רבי אליעזר אומר האוכל אוכל ראשון ראשון ואוכל שני שני ואוכל שלישי שלישי רבי יהושע אומר האוכל אוכל ראשון ואוכל שני שני שלישי שני לקודש ולא שני לתרומה שנעשה לטהרת תרומה.

(ג) הראשון שבחולין טמא ומטמא השני פסול ולא מטמא השלישי נאכל בנזיד הדמע.

(ד) הראשון והשני שבתרומה טמאין ומטמאין השלישי פסול ולא מטמא הרביעי נאכל בנזיד הקודש.

(ה) הראשון והשני והשלישי שבקודש טמאין ומטמאין הרביעי פסול ולא מטמא החמישי נאכל בנזיד הקודש.

(ו) השני שבחולין מטמא משקה חולין ופוסל לאוכלי תרומה השלישי שבתרומה מטמא משקה קודש ופוסל לאוכלי קודש שנעשה לטהרת הקודש אבל אם נעשה לטהרת תרומה מטמא שנים ופוסל אחד בקודש.

(ז) רבי אלעזר אומר שלשתן שווין הראשון שבקודש ושבתרומה ושבחולין מטמא שנים ופוסל אחד בקודש מטמא אחד ופוסל אחד בתרומה ופוסל את החולין השני שבכלן מטמא אחד ופוסל אחד בקודש ומטמא משקה חולין ופוסל לאוכלי תרומה השלישי שבכלן מטמא משקה קודש ופוסל לאוכלי קודש.

(ח) האוכל אוכל שני לא יעשה בבית הבד וחולין שנעשו על גבי הקודש הרי אלו כחולין רבי אלעזר ברבי צדוק אומר הרי אלו כתרומה לטמא שנים ולפסול אחד.

הדף הראשי של משנה טהרות ב